Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

Bình chọn:
4.6 trên 65 phiếu
Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

Lý thuyết Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá 1 trang 74 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy tìm cách trồng 5 cây táo thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây. Nếu mỗi cây được xem là một điểm, vẽ hình thể hiện cách trồng các cây đó.

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trên Hình 2, hãy chỉ ra ba điểm thẳng hàng và ba điểm không thẳng hàng. Dùng thước thẳng để kiểm tra xem ba điểm nào trên Hình 3 là thẳng hàng. Vẽ vào vở hai điểm A, B như Hình 4. Em vẽ thêm hai điểm C và D sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và ba điểm

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Quan sát đèn giao thông ở hình bên. Đèn màu nào nằm giữa hai đèn còn lại?

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Em vẽ hai điểm A và B trên giấy. Hãy vẽ thêm điểm C sao cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C.

Xem lời giải

Bài 1 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hình bên, cho bốn điểm A, B, C, D thuộc đường thẳng m và điểm E không thuộc đường thẳng m. Hãy nêu các bộ ba đến thẳng hàng và các bộ ba điểm không thẳng hàng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hình bên, em hãy dự đoán xem ba điểm nào thẳng hàng. Sau đó hãy dùng thước để kiểm tra kết quả....

Xem lời giải

Bài 3 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hình bên, hãy chỉ ra các điểm: a) Nằm giữa hai điểm M và N. b) Không nằm giữa hai điểm E và G.

Xem lời giải

Bài 4 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Cho hai điểm M và P. Hãy vẽ thêm điểm N sao cho ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm M, P nằm cùng phía đối với điểm N. b) Vẽ hai điểm trên một tờ giấy trắng. Không dùng thước, em hãy tìm cách vẽ thêm một điểm thứ ba sao cho ba điểm đó thẳng hàng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Em hãy lấy ví dụ một số hình ảnh của ba điểm thẳng hàng và không thẳng hàng trong thực tiễn...

Xem lời giải