Bài 4. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bình chọn:
4.5 trên 175 phiếu
Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lý thuyết Lũy thừa với số mũ tự nhiên Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Lũy thừa
Hoạt động khám phá 1 trang 16 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa. a) 5.5.5 b) 7.7.7.7.7.7

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 17 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa: 3.3.3;              6.6.6.6. b) Phát biểu hoàn thiện các câu sau: 3^2 còn gọi là “3…” hay “…của 3”;  5^3 còn gọi là “5…” hay “…của 5”. c) Hãy đọc các lũy thừa sau và chỉ rõ cơ số, số mũ: 3^10; 10^5

Xem lời giải

2. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
Hoạt động khám phá 2 trang 17 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Viết tích của hai lũy thừa sau thành một lũy thừa. a) 3.3^3 b) 2^2.2^4.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 17 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa: 3^3.3^4;,,10^4.10^3;,,x^2. x^5.

Xem lời giải

3. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Hoạt động khám phá3 trang 17 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Từ phép tính 5^5.5^2 = 5^7, em hãy suy ra kết quả của mỗi phép tính 5^7:5^2và 5^7:5^5 Giải thích. b) Hãy nhận xét về mối liên hệ giữa số mũ của luỹ thừa vừa tìm được với số mũ của luỹ thừa của số bị chia và số chia trong mỗi phép tính ở trên. Từ nhận xét đó, hãy dự đoán kết quả của mỗi phép tính sau: 7^9:7^2 và 6^5:6^3

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 17 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa. 11^7.11^3;,,,,,,,,,,,11^7:11^7;7^2.7^4;,,,,,,,,,,,,,,,,7^2.7^4:7^3 b) Cho biết mỗi phép tính sau đúng hay sai. 9^7:9^2 = 9^5;,,,,,,,,,,,,,,,7^10:7^2 = 7^5;2^11:2^8 = 6;,,,,,,,,,,,,,,,,5^6:5^6= 5

Xem lời giải

Bài 1 trang 18 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Ghép mỗi phép tính ở cột A với luỹ thừa tương ứng của nó ở cột B.

Xem lời giải

Bài 2 trang 18 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một luỹ thừa. b) Viết cấu tạo thập phân của các số 4983; 54297; 2023 theo mẫu sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 18 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 10 năm 2020 dân số Việt Nam được làm tròn là 98000000 người. Em hãy viết dân số Việt Nam dưới dạng tích của một số với một luỹ thừa của 10.

Xem lời giải

Bài 4 trang 18 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Biết rằng khối lượng của Trái Đất khoảng ... a) Em hãy viết khối lượng Trái Đất và khối lượng Mặt Trăng dưới dạng tích của một số với một luỹ thừa của 10. b) Khối lượng Trái Đất gấp bao nhiêu lần khối lượng Mặt Trăng?

Xem lời giải

Các dạng bài tập về lũy thừa với số mũ tự nhiên

Các dạng bài tập về lũy thừa với số mũ tự nhiên

Xem chi tiết