Trả lời Thực hành 2 trang 17 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa: \({3^3}{.3^4};\,\,{10^4}{.10^3};\,\,{x^2}.{x^5}.\

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}{3^3}{.3^4} = {3^{3 + 4}} = {3^7};\\{10^4}{.10^3} = {10^7};\\{x^2}.{x^5} = {x^7}.\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

Hỏi bài