Trả lời Thực hành 3 trang 17 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa.

\(\begin{array}{l}{11^7}{.11^3};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{11^7}:{11^7};\\{7^2}{.7^4};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{7^2}{.7^4}:{7^3}.\end{array}\)

b) Cho biết mỗi phép tính sau đúng hay sai.

\(\begin{array}{l}{9^7}:{9^2} = {9^5};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{7^{10}}:{7^2} = {7^5};\\{2^{11}}:{2^8} = 6;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{5^6}:{5^6} = 5.\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 \({a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}(a \ne 0;m \ge n)\)

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}{11^7}{.11^3} = {11^4};\,\,\,\,\,\,\,{11^7}:{11^7} = 1;\\{7^2}{.7^4} = {7^2};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{7^2}{.7^4}:{7^3} = {7^3}.\end{array}\)

b) Các phép tính đúng là:

\({9^7}:{9^2} = {9^5};\,\,{5^6}:{5^6} = 5.\,\)

Các phép tính sai là:

\({2^{11}}:{2^8} = 6;\,\,{7^{10}}:{7^2} = {7^5};\,\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu