Trả lời Hoạt động khám phá 3 trang 17 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Từ phép tính \({5^5}{.5^2} = {5^7}\), em hãy suy ra kết quả của mỗi phép tính \({5^7}:{5^2}\)và \({5^7}:{5^5}\).

Giải thích.

b) Hãy nhận xét về mối liên hệ giữa số mũ của luỹ thừa vừa tìm được với số mũ của

luỹ thừa của số bị chia và số chia trong mỗi phép tính ở trên.

Từ nhận xét đó, hãy dự đoán kết quả của mỗi phép tính sau: \({7^9}:{7^2}\) và \({6^5}:{6^3}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Lấy thương chia cho 1 thừa số ta được thừa số còn lại

b) Quan sát số mũ và rút ra nhận xét, sau đó dự đoán kết quả của phép tính

Lời giải chi tiết

a) \({5^7}:{5^2} = {5^5}\) và \({5^7}:{5^5} = {5^2}\)

b) Số mũ của luỹ thừa vừa tìm được bằng hiệu số mũ của luỹ thừa của số bị chia và số chia

Dự đoán: \({7^9}:{7^2} = {7^7}\) và \({6^5}:{6^3} = {6^2}\).


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu