Trả lời Thực hành 5 trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Dựa theo cách biểu diễn trên, hãy biểu diễn các số 345 và 2 021.

b) Đọc số 96 208 984. Số triệu, số trăm là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Biểu diễn các số theo mẫu:

 \(\overline {abc} \)= a x 100 + b x 10 + c

\(\overline {abcd} \)= a x 1000 + b x 100 + c x 10 + d

b) Số trăm là số thứ ba từ phải qua trái, số triệu là số thứ 6 từ phải qua trái

Lời giải chi tiết

a) 345 = 3 x 100 + 4 x 10 + 5 = 300 + 40 + 5

  2 021 = 2 x 1000 + 0 x 100 + 2 x 10 + 1 = 2000 + 20 + 1

b) Chín mươi sáu triệu hai trăm linh tám nghìn chín trăm tám mươi tư.

    Số đã cho có số triệu là 6 và số trăm là 9


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu