Trả lời Thực hành 4 trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Mỗi số sau có bao nhiêu chữ số? Chỉ ra chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, …của mỗi số đó.          

       2 023;  5 427 198 653

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số chữ số sau đó chỉ ra chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, …của mỗi số đó.

Lời giải chi tiết

Số 2 023 có bốn chữ số trong đó:

Chữ số hàng đơn vị là: 3

Chữ số hàng chục là: 2

Chữ số hàng trăm là: 0

Chữ số hàng nghìn là: 2

Số 5 427 198 653 có mười chữ số trong đó:

Chữ số hàng đơn vị là: 3

Chữ số hàng chục là: 5

Chữ số hàng trăm là: 6

Chữ số hàng nghìn là: 8

Chữ số hàng chục nghìn là: 9

Chữ số hàng trăm nghìn là: 1

Chữ số hàng triệu là: 7

Chữ số hàng chục triệu là: 2

Chữ số hàng trăm triệu là: 4

Chữ số hàng tỉ là: 5


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu