Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 66 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Nhân hai số nguyên dương

Ta đã biết nhân hai số nguyên dương.

Hãy thực hiện các phép tính sau:

\(\left( { + 3} \right)\left( { + 4} \right) = 3.4 = ?\)

\(\left( { + 5} \right).\left( { + 2} \right) = 5.2 = ?\)

b) Nhân hai số nguyên âm

Hãy quan sát kết quả của bốn tích đầu và dự đoán kết quả của hai tích cuối.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Thực hiện nhân hai số nguyên dương

b) Quan sát phép tính đã cho và dự đoán kết quả của các phép tính 

Lời giải chi tiết

a)

\(\left( { + 3} \right)\left( { + 4} \right) = 3.4 = 12\)

\(\left( { + 5} \right).\left( { + 2} \right) = 5.2 = 10\)

b)

Các tích liên tiếp tăng 5 đơn vị nên \(\left( { - 1} \right).\left( { - 5} \right) = 5\) và đến tích cuối cùng là \(\left( { - 2} \right).\left( { - 5} \right) = 10\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài