Trả lời Thực hành 1 trang 65 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\left( { - 5} \right).4\)

b) \(6.\left( { - 7} \right)\)

c) \(\left( { - 14} \right).20\)

d) \(51.\left( { - 24} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:

- Khi nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân số dương với số đối của số âm rồi thêm dấu trừ (-) trước kết quả nhận được.

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { - 5} \right).4 =  - \left( {5.4} \right) =  - 20\)

b) \(6.\left( { - 7} \right) =  - \left( {6.7} \right) =  - 42\)

c) \(\left( { - 14} \right).20 =  - \left( {14.20} \right) =  - 280\)

d) \(51.\left( { - 24} \right) =  - \left( {51.24} \right) =  - 1224\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài