Trả lời Hoạt động khám phá 1 trang 65 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Hoàn thành phép tính sau: \(\left( { - 4} \right).3 = \left( { - 4} \right) + \left( { - 4} \right) + \left( { - 4} \right) = ?\)

b) Theo cách trên, hãy tính: \(\left( { - 5} \right).2\);   \(\left( { - 6} \right).3\)

c) Em có nhận xét gì về dấu của tích hai số nguyên khác dấu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Thực hiện phép tính cộng

b) Tách thành các phép tính cộng

c) Quan sát kết quả câu b và nhận xét.

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { - 4} \right).3 = \left( { - 4} \right) + \left( { - 4} \right) + \left( { - 4} \right)\)\( =  - \left( {4 + 4 + 4} \right) =  - 12\)

b) \(\left( { - 5} \right).2 = \left( { - 5} \right) + \left( { - 5} \right) =  - \left( {5 + 5} \right) =  - 10\)

\(\left( { - 6} \right).3 = \left( { - 6} \right) + \left( { - 6} \right) + \left( { - 6} \right)\)\( =  - \left( {6 + 6 + 6} \right) =  - 18\)

c) Dấu của tích hai số nguyên khác dấu mang dấu âm.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài