Bài 2 trang 59 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết :

Đề bài

Tìm số tự nhiên x, biết :

\(\eqalign{  & a)\;178 - 3x = 25  \cr  & b)\;\left( {x + 67} \right) - 28 = 49  \cr  & c)\;160:\left( {x - 15} \right) = 8  \cr  & d)\;189 - 2.\left( {93 - x} \right) = 25  \cr  & e)\;15x - 57 = {3^2}{.3^3}  \cr  & g)\;\left[ {\left( {6x - 39} \right):3} \right].28 = 5628. \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)178 - 3x = 25  \cr  & 3x = 178 - 25  \cr  & 3x = 153  \cr  & x = 153:3  \cr  & x = 51  \cr  & b)\left( {x + 67} \right) - 28 = 49  \cr  & x + 67 = 49 + 28  \cr  & x + 67 = 77  \cr  & x = 77 - 67  \cr  & x = 10  \cr  & c)160:\left( {x - 15} \right) = 8  \cr  & x - 15 = 160:8  \cr  & x - 15 = 20  \cr  & x = 20 + 15  \cr  & x = 35  \cr  & d)189 - 2.\left( {93 - x} \right) = 25  \cr  & 2.(93 - x) = 189 - 25  \cr  & 2.(93 - x) = 164  \cr  & 93 - x = 164:2  \cr  & 93 - x = 82  \cr  & x = 93 - 82  \cr  & x = 11  \cr  & e)15x - 57 = {3^2}{.3^3}  \cr  & 15x - 57 = 9.27  \cr  & 15x - 57 = 243  \cr  & 15x = 243 + 57  \cr  & 15x = 300  \cr  & x = 300:15 \Leftrightarrow x = 20  \cr  & g)\left[ {\left( {6x - 39} \right):3} \right].28 = 5628  \cr  & (6x - 39):3 = 5628:28  \cr  & (6x - 39):3 = 201  \cr  & 6x - 39 = 201.3  \cr  & 6x - 39 = 603  \cr  & 6x = 603 + 39  \cr  & 6x = 642  \cr  & x = 642:6 \Leftrightarrow x = 107 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 16 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí