CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bình chọn:
4.6 trên 67 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT toán 9 tập 2 Bài 1 trang 5 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 9. Cho các cặp số và các phương trình sau. Hãy dùng mũi tên (như trong hình vẽ) chỉ rõ mỗi cặp số là nghiệm của những phương trình nào ...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 5 SBT toán 9 tập 2 Bài 2 trang 5 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 9. Viết nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của mỗi phương trình sau: a) 2x - y = 3; b) x + 2y = 4; c) 3x - 2y = 6 ...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 5 SBT toán 9 tập 2 Bài 3 trang 5 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 5 sách bài tập toán 9. Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm giá trị của m để: a) Điểm M(1;0) thuộc đường thẳng mx - 5y = 7; b) Điểm N(0;-3) thuộc đường thẳng 2,5x + my = -21 ...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 6 SBT toán 9 tập 2 Bài 4 trang 6 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 6 sách bài tập toán 9. Phương trình nào sau đây xác định 1 hàm số dạng y = ax + b? a) 5x-y=7; b) 3x + 5y = 10; c) 0x+3y=-1;...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 6 SBT toán 9 tập 2 Bài 5 trang 6 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 9. Phải chọn a và b như thế nào để phương trình ax + by = c xác định một hàm số bậc nhất của biến x.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 6 SBT toán 9 tập 2 Bài 6 trang 6 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 9. Vẽ mỗi cặp đường thẳng sau trong cùng một mặt phẳng tọa độ rồi tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng đó: a) 2x+y=1 và 4x–2y=-10; b) 0,5x + 0,25y = 0,15 và ...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 6 SBT toán 9 tập 2 Bài 7 trang 6 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 9. Giải thích vì sao khi M(x0;y0) là giao điểm của hai đường thẳng ax + by = c và a'x+b'y=c' thì (x0;y0) là nghiệm chung của hai phương trình ấy.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 6 SBT toán 9 tập 2 Bài 8 trang 6 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 9. Hãy kiểm tra xem mỗi cặp số sau có phải là một nghiệm của hệ phương trình tương ứng hay không: a) (-4;5); 7x-5y=-53 và -2x+9y=53 ...

Xem chi tiết
Bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 9 tập 2 Bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 9. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng 3x–2y = 3: A(1;3); B(2;3); C(3;3);D(4;3) ...

Xem chi tiết
Bài 9 trang 7 SBT toán 9 tập 2 Bài 9 trang 7 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 9 trang 7 sách bài tập toán 9. Hãy biểu diễn y qua x ở mỗi phương trình (nếu có thể ) rồi đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây và giải thích vì sao (không vẽ đồ thị): a) 4x-9y=3 và -5x-3y=1 ...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 7 SBT toán 9 tập 2 Bài 10 trang 7 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 7 sách bài tập toán 9. Cho phương trình 3x – 2y = 5. a) Hãy cho thêm một phương trình bậc nhất hai ẩn để được một hệ có nghiệm duy nhất ...

Xem chi tiết
Bài 11 trang 7 SBT toán 9 tập 2 Bài 11 trang 7 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 7 sách bài tập toán 9. Dựa vào vị trí tương đối giữa hai đường thẳng dưới đây, hãy tìm mối liên hệ giữa các hằng số a, b, c và các hằng số a’, b’, c’ để hệ phương trình ...

Xem chi tiết
Bài 12 trang 8 SBT toán 9 tập 2 Bài 12 trang 8 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 8 sách bài tập toán 9. Minh họa hình học tập nghiệm của mỗi hệ phương trình sau: a)2x+3y=7 và x-y=6; b) 3x+2y=13 và 2x-y= -3; c)x+y=1 và 3x+0y=12; ...

Xem chi tiết
Bài 13 trang 8 SBT toán 9 tập 2 Bài 13 trang 8 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 8 sách bài tập toán 9. Cho hệ phương trình x+0y=-2 và 5x-y=-9. a) Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình đã cho. Từ đó xác định nghiệm của hệ; ...

Xem chi tiết
Bài 14 trang 8 SBT toán 9 tập 2 Bài 14 trang 8 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 14 trang 8 sách bài tập toán 9. Vẽ hai đường thẳng(d_1):x + y = 2 và(d_2):2x + 3y = 0. Hỏi đường thẳng (d_3):3x + 2y = 10 có đi qua giao điểm của (d_1) và(d_2) hay không?

Xem chi tiết
Bài 15 trang 8 SBT toán 9 tập 2 Bài 15 trang 8 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 15 trang 8 sách bài tập toán 9. Hỏi bốn đường thẳng sau có đồng quy không:(d_1):3x+2y=13;(d_2):2x+3y=7; (d_3):x-y=6; (d_4):5x-0y=25?

Xem chi tiết
Bài 2.1, 2.2 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 9 tập 2 Bài 2.1, 2.2 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 2.1, 2.2 phần bài tập bổ sung trang 8 sách bài tập toán 9. Không vẽ đồ thị, hãy giải thích vì sao các hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất. a)3x=6 và x-3y=2; b) 3x+5y=15 và 2y=-7 ...

Xem chi tiết
Bài 16 trang 9 SBT toán 9 tập 2 Bài 16 trang 9 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 9 sách bài tập toán 9. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế. a) 4x+5y=3 và x-3y=5; b)7x - 2y = 1 và 3x + y = 6 ...

Xem chi tiết
Bài 17 trang 9 SBT toán 9 tập 2 Bài 17 trang 9 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 17 trang 9 sách bài tập toán 9. Giải các hệ phương trình:a)1,7x - 2y = 3,8 và 2,1x + 5y =0,4; ...

Xem chi tiết
Bài 18 trang 9 SBT toán 9 tập 2 Bài 18 trang 9 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 18 trang 9 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị của a và b: a)Để hệ phương trình 3ax-(b+1)y = 93 và bx + 4ay = - 3 có nghiệm là (x; y) = (1; -5); ...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài