Bài tập ôn chương 3 - Góc với đường tròn

Bình chọn:
4.3 trên 49 phiếu
Bài 73 trang 113 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 73 trang 113 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn đường kính AB. Qua A và B kẻ hai tiếp tuyến của đường tròn đó. Gọi M là một điểm trên đường tròn...

Xem lời giải

Bài 74 trang 114 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 74 trang 114 sách bài tập toán 9. Cho lục giác ABCDEF. Chứng minh rằng đường chéo BF chia AD thành hai đoạn thẳng theo tỉ số 1: 3.

Xem lời giải

Bài 75 trang 114 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 75 trang 114 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Dựng điểm M nằm trong tam giác ABC...

Xem lời giải

Bài 76 trang 114 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 76 trang 114 sách bài tập toán 9. Hai ròng rọc có tâm O, O’ và bán kính R = 4a, R’ = a. Hai tiếp tuyến chung MN và PQ cắt nhau tại A...

Xem lời giải

Bài 77 trang 114 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 77 trang 114 sách bài tập toán 9. Tính diện tích phần gạch sọc trên hình sau (theo kích thước đã cho trên hình)...

Xem lời giải

Bài 78 trang 114 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 78 trang 114 sách bài tập toán 9. Cho tam giác AHB có ...

Xem lời giải

Bài 79 trang 114 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 79 trang 114 sách bài tập toán 9. Cho nửa đường tròn đường kính AB. Gọi C là một điểm chạy trên nửa đường tròn đó...

Xem lời giải

Bài III.1 phần bài tập bổ sung trang 114 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 114 sách bài tập toán 9. Cho tam giác đều ACB và ACD, cạnh a...

Xem lời giải

Bài III.2 phần bài tập bổ sung trang 115 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 115 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm M ở ngoài đường tròn đó...

Xem lời giải

Bài III.3 phần bài tập bổ sung trang 115 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 115 sách bài tập toán 9. Góc nội tiếp là góc:...

Xem lời giải

Bài III.4 phần bài tập bổ sung trang 115 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.4 phần bài tập bổ sung trang 115 sách bài tập toán 9. Một đường tròn là đường tròn nội tiếp nếu nó:...

Xem lời giải

Bài III.5 phần bài tập bổ sung trang 115 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.5 phần bài tập bổ sung trang 115 sách bài tập toán 9. Một tứ giác là tứ giác nội tiếp nếu...

Xem lời giải

Bài III.6 phần bài tập bổ sung trang 115 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.6 phần bài tập bổ sung trang 115 sách bài tập toán 9. Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc...

Xem lời giải

Bài III.7 phần bài tập bổ sung trang 116 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.7 phần bài tập bổ sung trang 116 sách bài tập toán 9.Độ dài của nửa đường tròn có đường kính 8R bằng:...

Xem lời giải

Bài III.8 phần bài tập bổ sung trang 116 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.8 phần bài tập bổ sung trang 116 sách bài tập toán 9. Diện tích của nửa hình tròn có đường kính 4R bằng:...

Xem lời giải

Bài III.9 phần bài tập bổ sung trang 116 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.9 phần bài tập bổ sung trang 116 sách bài tập toán 9. Cho hình sau. Khi đó, số đo của...

Xem lời giải

Bài III.10 phần bài tập bổ sung trang 116 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.10 phần bài tập bổ sung trang 116 sách bài tập toán 9. Tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R...

Xem lời giải

Bài III.11 phần bài tập bổ sung trang 116 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.11 phần bài tập bổ sung trang 116 sách bài tập toán 9. Hình vuông XYZT nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R...

Xem lời giải

Bài III.12 phần bài tập bổ sung trang 116 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.12 phần bài tập bổ sung trang 116 sách bài tập toán 9. Cho hình như hình bên (PQ = PR; QY và RX là các tia phân giác). Khi đó, PYKX là:...

Xem lời giải