Bài 2. Hàm số bậc nhất

Bình chọn:
3.9 trên 43 phiếu
Bài 6 trang 61 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 6 trang 61 sách bài tập toán 9. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định các hệ số a, b xét xem hàm số nào nghịch biến?

Xem lời giải

Bài 7 trang 62 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 7 trang 62 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị của m để hàm số y là hàm số đồng biến;

Xem lời giải

Bài 8 trang 62 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 8 trang 62 sách bài tập toán 9. Hàm số là đồng biến hay nghịch biến trên R ? Vì sao?...

Xem lời giải

Bài 9 trang 62 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 9 trang 62 sách bài tập toán 9. Một hình chữ nhật có kích thước là 25 cm và 40 cm . Người ta tang mỗi kích thước của hình chữ nhật thêm x cm. Gọi S và P thứ tự là diện tích và chu vi của hình chữ nhật mới tính theo x .

Xem lời giải

Bài 10 trang 62 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 10 trang 62 sách bài tập toán 9. Chứng minh rằng hàm số bậc nhất y = ax + b đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi a < 0.

Xem lời giải

Bài 11 trang 62 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 11 trang 62 sách bài tập toán 9. Với những giá trị nào của m thì các hàm số sau đây là hàm số bậc nhất?

Xem lời giải

Bài 12 trang 62 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 12 trang 62 sách bài tập toán 9. Tìm trên mặt phẳng tọa độ tất cả các điểm:...

Xem lời giải

Bài 13 trang 63 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 13 trang 63 sách bài tập toán 9. Tìm khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng tọa độ, biết rằng :..

Xem lời giải

Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 63 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 63 sách bài tập toán 9. Trong các hàm số dưới đây, hàm số bậc nhất là:...

Xem lời giải

Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 63 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 63 sách bài tập toán 9. Trong các hàm số dưới đây, hàm số đồng biến là:..

Xem lời giải

Bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 63 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 63 sách bài tập toán 9. trong các hàm số dưới đây, hàm số nghịch biến là:..

Xem lời giải

Bài 2.4 phần bài tập bổ sung trang 63 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2.4 phần bài tập bổ sung trang 63 sách bài tập toán 9. Cho hàm số y =...Với điều kiện nào của m thì hàm số đã cho là hàm bậc nhất....

Xem lời giải