Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bình chọn:
4.3 trên 130 phiếu
Bài 36 trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 36 trang 10 sách bài tập toán 9. Áp dụng quy tắc khai phương một thương , hãy tính: a) căn (9/169)...

Xem lời giải

Bài 37 trang 11 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 37 trang 11 sách bài tập toán 9. Áp dụng quy tắc chia hai căn bậc hai, hãy tính...

Xem lời giải

Bài 38 trang 11 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 38 trang 11 sách bài tập toán 9. Cho các biểu thức..(2x + 3)/(x - 3)...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 39 trang 11 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 39 trang 11 sách bài tập toán 9. Áp dụng tính ...a/b...(-49)/(-81)....

Xem lời giải

Bài 40 trang 11 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 40 trang 11 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức....63y...7y...

Xem lời giải

Bài 41 trang 11 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 41 trang 11 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức..x - 1....

Xem lời giải

Bài 42 trang 12 SBT toán 9 tập 1

Giải 42 trang 12 sách bài tập toán 9. bài Rút gọn biểu thức với điều kiện đã cho của x rồi tính giá trị của nó...x - 3...

Xem lời giải

Bài 43 trang 12 SBT toán 9 tập 1

giải bài 43 trang 12 sách bài tập toán 9. Tìm x thỏa mãn điều kiện...(2x - 3)(x -1)..

Xem lời giải

Bài 44 trang 12 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 44 trang 12 sách bài tập toán 9. Cho hai số a, b không âm. Chứng minh: (a + b)/2...

Xem lời giải

Bài 45 trang 12 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 45 trang 12 sách bài tập toán 9. Chứng minh...(a + b)/2...

Xem lời giải

Bài 46 trang 12 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 46 trang 12 sách bài tập toán 9. Với a dương, chứng minh: a + 1/a>=2.

Xem lời giải

Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 12 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 12 sách bài tập toán 9. Giá trị của...

Xem lời giải