Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bình chọn:
4.3 trên 88 phiếu
Bài 35 trang 57 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 35 trang 57 sách bài tập toán 9. Giải phương trình rồi kiểm nghiệm hệ thức Vi-ét: a) 3.x^2 - 2x - 5 = 0

Xem lời giải

Bài 36 trang 57 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 36 trang 57 sách bài tập toán 9. Hãy tính tổng và tích các nghiệm của mỗi phương trình: a) 2.x^2 - 7x + 2 = 0

Xem lời giải

Bài 37 trang 57 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 37 trang 57 sách bài tập toán 9. Tính nhẩm nghiệm của phương trình: a) 7.x^2 - 9x + 2 = 0

Xem lời giải

Bài 38 trang 57 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 38 trang 57 sách bài tập toán 9. Dùng hệ thức Vi-ét để tính nhẩm nghiệm của phương trình: a) x^2 - 6x + 8 = 0

Xem lời giải

Bài 39 trang 57 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 39 trang 57 sách bài tập toán 9. a) Chứng tỏ rằng phương trình 3.x^2 + 2x - 21 = 0 có một nghiệm là -3. Hãy tìm nghiệm kia.

Xem lời giải

Bài 40 trang 57 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 40 trang 57 sách bài tập toán 9. Dùng hệ thức Vi-ét để tìm nghiệm x2 của phương trình rồi tìm giá trị của m trong mỗi trường hợp sau ...

Xem lời giải

Bài 41 trang 58 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 41 trang 58 sách bài tập toán 9. Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau: a) u + v = 14; uv = 40

Xem lời giải

Bài 42 trang 58 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 42 trang 58 sách bài tập toán 9. Lập phương trình có hai nghiệm là hai số được cho trong mỗi trường hợp sau: a) 3 và 5

Xem lời giải

Bài 43 trang 58 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 43 trang 58 sách bài tập toán 9. Cho phương trình x^2 + px - 5 = 0 có nghiệm là x1, x2.

Xem lời giải

Bài 44 trang 58 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 44 trang 58 sách bài tập toán 9. Cho phương trình x^2 - 6x + m = 0. Tính giá trị của m, biết rằng phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn điều kiện x1 – x2 = 4.

Xem lời giải

Bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 trang 58, 59 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 trang 58, 59 sách bài tập toán 9. Giả sử x1, x2 là hai nghiệm của phương trình a.x^2 + bx + c = 0 (a khác 0)...

Xem lời giải