Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 71 trang 168 SBT toán 9 tập 1 Bài 71 trang 168 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 71 trang 168 sách bài tập toán 9. Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vẽ các đường tròn (I ; IA) và (B ; BA)...

Xem chi tiết
Bài 72 trang 169 SBT toán 9 tập 1 Bài 72 trang 169 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 72 trang 169 sách bài tập toán 9. Cho hai đường tròn đồng tâm O. Gọi AB là dây bất kỳ của đường tròn nhỏ. Đường thẳng AB cắt đường tròn lớn ở C và D ( nằm giữa B và C). So sánh các độ dài AC và BD.

Xem chi tiết
Bài 73 trang 169 SBT toán 9 tập 1 Bài 73 trang 169 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 73 trang 169 sách bài tập toán 9. Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Gọi CD là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn ( C ∈ (O), D ∈ (O’))...

Xem chi tiết
Bài 74 trang 169 SBT toán 9 tập 1 Bài 74 trang 169 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 74 trang 169 sách bài tập toán 9. Cho hai đường tròn đồng tâm O. Một đường tròn (O’) cắt một đường tròn tâm O tại A, B và cắt đường tròn tâm O còn lại tại C, D. Chứng minh rằng AB // CD.

Xem chi tiết
Bài 75 trang 169 SBT toán 9 tập 1 Bài 75 trang 169 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 75 trang 169 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O; 3cm) và đường tròn (O’; 1cm) tiếp xúc ngoài tại A. Vẽ hai bán kính OB và O’C song song với nhau thuộc cùng nửa mặt phẳng có bờ OO’...

Xem chi tiết
Bài 76 trang 169 SBT toán 9 tập 1 Bài 76 trang 169 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 76 trang 169 sách bài tập toán 9. Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ các đường kính AOB, AO’C. Gọi DE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn, D ∈ (O), E ∈ (O’). Gọi M là giao điểm của BD và CE...

Xem chi tiết
Bài 77* trang 169 SBT toán 9 tập 1 Bài 77* trang 169 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 77* trang 169 sách bài tập toán 9. Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. kẻ tiếp tuyến chung ngoài MN với M thuộc (O) và N thuộc (O’). Gọi P là điểm đối xứng với M qua OO’, Q là điểm đối xứng với N qua OO’. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết
Bài 78 trang 170 SBT toán 9 Tập 1 Bài 78 trang 170 SBT toán 9 Tập 1

Giải bài 78 trang 170 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O ; 2cm) và (O’ ; 3cm), OO’ = 6cm...

Xem chi tiết
Bài 79 trang 170 SBT toán 9 tập 1 Bài 79 trang 170 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 79 trang 170 sách bài tâp toán 9. Cho đường tròn (O ; R), điểm A nằm bên ngoài đường tròn (R < OA < 3R). Vẽ đường tròn (A ; 2R)...

Xem chi tiết
Bài 80 trang 170 SBT toán 9 tập 1 Bài 80 trang 170 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 80 trang 170 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O ; 2cm) tiếp xúc với đường thẳng d. Dựng đường tròn (O’ ; 1cm) tiếp xúc với đường thẳng d và tiếp xúc ngoài đường tròn (O).

Xem chi tiết
Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 170 SBT toán 9 tập 1 Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 170 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 170 sách bài tập toán 9. Cho hai đường tròn (O ; R) và (O' ; r). Điền vào chỗ trống của bảng sau:...

Xem chi tiết
Bài 8.2 phần bài tập bỏ sung trang 170 SBT toán 9 tập 1 Bài 8.2 phần bài tập bỏ sung trang 170 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 8.2 phần bài tập bỏ sung trang 170 sách bài tập toán 9. Cho hai đường tròn (O;3cm) và (O';4cm) có OO' = 5cm...

Xem chi tiết
Bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 171 SBT toán 9 tập 1 Bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 171 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 8.3 phần bài tập bổ sung trang 171 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O) và điểm A cố định trên đường tròn. Điểm B chuyển động trên đường tròn...

Xem chi tiết


Gửi bài