Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bình chọn:
4.4 trên 161 phiếu
Bài 21 trang 106 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 21 trang 106 sách bài tập toán 9. Vẽ một tam giác vuôg có một góc nhon bằng rồi viết các tỉ số lượng giác của góc . Giải:

Xem lời giải

Bài 22 trang 106 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 22 trang 106 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A.

Xem lời giải

Bài 23 trang 106 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 23 trang 106 sách bài tập toán 9. Hãy tính cạnh AB.

Xem lời giải

Bài 24 trang 106 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 24 trang 106 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A.

Xem lời giải

Bài 25 trang 107 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 25 trang 107 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị x (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) trong mỗi tam giác vuông với kích thước được chỉ ra trên hình 10, biết rằng:..

Xem lời giải

Bài 26 trang 107 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 26 trang 107 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, trong đó AB = 6cm, AC = 8cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỉ số lượng giác của góc C.

Xem lời giải

Bài 27 trang 107 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 27 trang 107 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Tính sinB, sinC trong mỗi trường hợp sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư), biết rằng:

Xem lời giải

Bài 28 trang 107 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 28 trang 107 sách bài tập toán 9. Hãy biến đổi các tỉ số lượng giác sau đây thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45°

Xem lời giải

Bài 29 trang 107 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 29 trang 107 sách bài tập toán 9. Xét quan hệ giữa hai góc trong mỗi biểu thức rồi tính:...sin32..cos58...

Xem lời giải

Bài 30 trang 107 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 30 trang 107 sách bài tập toán 9. Đường cao MQ của tam giác vuông MNP chia cạnh huyền NP thành hai đoạn NQ = 3, PQ = 6. Hãy so sánh cotgN và cotgP. Tỉ số nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Xem lời giải

Bài 31 trang 108 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 31 trang 108 sách bài tập toán 9. Cạnh góc vuông kề với góc 60 của một tam giác vuông bằng 3. Sử dụng bằng lượng giác của các góc đặc biệt, hãy tìm cạnh huyền và cạnh góc vuông còn lại (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư).

Xem lời giải

Bài 32 trang 108 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 32 trang 108 sách bài tập toán 9. Đường cao BD của tam giác nhọn ABC bằng 6, đoạn thẳng AD = 5.

Xem lời giải

Bài 33 trang 108 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 33 trang 108 sách bài tập toán 9. Hãy tìm sin a, tg a, cotg a

Xem lời giải

Bài 34 trang 108 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 34 trang 108 sách bài tập toán 9. Hãy tìm sin a, cos a (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) nếu biết:

Xem lời giải

Bài 35 trang 108 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 35 trang 108 sách bài tập toán 9. Dựng góc nhọn a , biết rằng: sina = 0,25; cosa = 0,75...

Xem lời giải

Bài 36 trang 108 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 36 trang 108 sách bài tập toán 9. Trong mặt phẳng tọa độ, các đỉnh của tam giác ABC có tọa độ như sau: A(1 ; 1) ; B(5 ; 1) ; C(7 ; 9).

Xem lời giải

Bài 37 trang 108 SBT toán 9 tập 1

Giải bài Bài 37 trang 108 sách bài tập toán 9 tập 1. Hãy viết một phương trình để từ đó có thể tìm được x (không phải giải phương trình này).

Xem lời giải

Bài 38 trang 108 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 38 trang 108 sách bài tập toán 9. Hãy tính sinL (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư), biết rằng

Xem lời giải

Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 phần bài tập bổ sung trang 109 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 phần bài tập bổ sung trang 109 sách bài tập toán 9. sina = a/b...

Xem lời giải

Bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 phần bài tập bổ sung trang 109 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 phần bài tập bổ sung trang 109 sách bài tập toán 9. cotga = b/a....

Xem lời giải

Xem thêm