Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Bình chọn:
4.5 trên 47 phiếu
Bài 44 trang 107 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 44 trang 107 sách bài tập toán 9. Vẽ hình vuông ABCD tâm O rồi vẽ tam giác đều có một đỉnh là A và nhận O làm tâm. Nêu cách vẽ.

Xem lời giải

Bài 45 trang 107 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 45 trang 107 sách bài tập toán 9. Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2 cm rồi vẽ hình tám cạnh đều nội tiếp đường tròn (O; 2 cm). Nêu cách vẽ.

Xem lời giải

Bài 46 trang 107 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 46 trang 107 sách bài tập toán 9. Cho một đa giác đều n cạnh có độ dài mỗi cạnh là a. Hãy tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp và bán kính r của đường tròn nội tiếp đa giác đều đó.

Xem lời giải

Bài 47 trang 108 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 47 trang 108 sách bài tập toán 9. a) Vẽ một lục giác đều ABCDEG nội tiếp đường tròn bán kính 2cm rồi vẽ hình 12 cạnh đều AIBJCKDLEMGN nội tiếp đường tròn đó. Nêu cách vẽ...

Xem lời giải

Bài 48 trang 108 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 48 trang 108 sách bài tập toán 9. a) Tính cạnh của một ngũ giác đều nội tiếp đường tròn bán kính 3cm...

Xem lời giải

Bài 49 trang 108 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 49 trang 108 sách bài tập toán 9. Tính cạnh của hình tám cạnh đều theo bán kính R của đường tròn ngoại tiếp.

Xem lời giải

Bài 50 trang 108 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 50 trang 108 sách bài tập toán 9. Tính các cạnh của tam giác ABC và đường cao AH của nó theo R.

Xem lời giải

Bài 51 trang 108 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 51 trang 108 sách bài tập toán 9. Cho ngũ giác đều ABCDE. Gọi I là giao điểm của AD và BE...

Xem lời giải

Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 109 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 109 sách bài tập toán 9. Mỗi câu sau đây đúng hay sai?...

Xem lời giải

Bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 109 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 109 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm M ở ngoài đường tròn đó...

Xem lời giải