Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Bình chọn:
4 trên 30 phiếu
Bài 48 trang 164 SBT toán 9 tập 1 Bài 48 trang 164 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 48 trang 164 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (M,N là các tiếp điểm)...

Xem chi tiết
Bài 49 trang 164 SBT toán 9 tập 1 Bài 49 trang 164 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 49 trang 164 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O), điểm M nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến MD, ME với đường tròn (D, E là các tiếp điểm). Qua điểm I thuộc cung nhỏ DE, kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt MD và ME theo thứ tự ở P và Q. Biết MD = 4cm, tính chu vi tam giác MPQ.

Xem chi tiết
Bài 50 trang 164 SBT toán 9 tập 1 Bài 50 trang 164 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 50 trang 164 sách bài tập toán 9. Cho góc xOy khác góc bẹt, điểm A nằm trên tia Ox. Dựng đường tròn (I) đi qua A và tiếp xúc với hai cạnh của góc xOy.

Xem chi tiết
Bài 51 trang 164 SBT toán 9 tập 1 Bài 51 trang 164 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 51 trang 164 sách bài tập toán 9. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi Ax, By là các tia vuông góc với AB (Ax,By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Gọi M là điểm bất kì thuộc tia Ax. Qua M kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt By ở N.

Xem chi tiết
Bài 52 trang 165 SBT toán 9 tập 1 Bài 52 trang 165 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 52 trang 165 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC. Các tiếp điểm trên AC, AB theo thứ tự là D, E. Cho BC = a, AC = b, AB = c. Tính độ dài các đoạn tiếp tuyến AD, AE theo a, b, c.

Xem chi tiết
Bài 53 trang 165 SBT toán 9 tập 1 Bài 53 trang 165 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 53 trang 165 sách bài tập toán 9. Tính diện tích tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn (I; r).

Xem chi tiết
Bài 54 trang 165 SBT toán 9 tập 1 Bài 54 trang 165 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 54 trang 165 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O; 3cm) và điểm A có AO = 5cm. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của AO và BC...

Xem chi tiết
Bài 55 trang 165 SBT toán 9 tập 1 Bài 55 trang 165 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 55 trang 165 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O; 2cm), các tiếp tuyến AB và AC kẻ từ A đến đường tròn vuông góc với nhau tại A (B và C là các tiếp điểm)...

Xem chi tiết
Bài 56 trang 165 SBT toán 9 tập 1 Bài 56 trang 165 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 56 trang 165 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ đường tròn (A ; AH). Kẻ các tiếp tuyến BD, CE với đường tròn (D, E là các tiếp điểm khác H). Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết
Bài 57 trang 165 SBT toán 9 tập 1 Bài 57 trang 165 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 57 trang 165 sách bài tập toán 9. Chứng minh rằng nếu tam giác ABC có chu vi 2p,bán kính đường tròn nội tiếp bằng r thì diện tích S của tam giác có công thức: S=p.r

Xem chi tiết
Bài 58 trang 165 SBT toán 9 tập 1 Bài 58 trang 165 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 58 trang 165 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường tròn (O) nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với AB, AC lần lượt tại D, E...

Xem chi tiết
Bài 59 trang 165 SBT toán 9 tập 1 Bài 59 trang 165 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 59 trang 165 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi R là bán kính của đường tròn ngoại tiếp, r là bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết
Bài 60 trang 166 SBT toán 9 tập 1 Bài 60 trang 166 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 60 trang 166 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC, đường tròn (K) bằng tiếp góc trong góc A tiếp xúc với các tia AB và AC theo thứ tự tại E và F. Cho BC = a, AC = b, AB = c. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết
Bài 61* trang 166 SBT toán 9 tập 1 Bài 61* trang 166 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 61* trang 166 sách bài tập toán 9. Cho nửa hình tròn tâm O có đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By (Ax, By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Gọi M là một điểm bất kì thuộc nửa đường tròn. Tiếp tuyến tại M cắt Ax, By theo thứ tự ở C, D.

Xem chi tiết
Bài 62* trang 166 SBT toán 9 tập 1 Bài 62* trang 166 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 62* trang 166 sách bài tập toán 9. Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By (Ax, By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB)...

Xem chi tiết
Bài 63* trang 166 SBT toán 9 tập 1 Bài 63* trang 166 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 63* trang 166 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với BC tại D. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết
Bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 166 SBT toán 9 tập 1 Bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 166 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 166 sách bài tập toán 9. Độ dài mỗi cạnh của tam giác đều ngoại tiếp đường tròn (O ; r) bằng...

Xem chi tiết
Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 167 SBT toán 9 tập 1 Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 167 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 167 sách bài tập toán 9. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Đường thẳng đi qua O và song song với AB cắt AC tại D. Đường tròn đi qua O và song song với AC cắt AB ở E. Tứ giác ADOE là hình gì ?

Xem chi tiết
Bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 167 SBT toán 9 tập 1 Bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 167 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 167 sách bài tập toán 9. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Kẻ dây CD song song với AB. Chứng minh rằng BC = BD.

Xem chi tiết


Gửi bài