Bài tập ôn chương 4 - Hàm số y=ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 67 trang 63 SBT toán 9 tập 2 Bài 67 trang 63 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 67 trang 63 sách bài tập toán 9. Cho hai hàm số: y = 2x - 3 và y = - x^2. a) Vẽ đồ thị của hai hàm số này trong cùng một mặt phẳng tọa độ. b) Tìm tọa độ các giao điểm của hai đồ thị ...

Xem chi tiết
Bài 68 trang 63 SBT toán 9 tập 2 Bài 68 trang 63 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 68 trang 63 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình: a) 3x^2 + 4(x - 1) = (x - 1)^2 + 3; ...

Xem chi tiết
Bài 69 trang 63 SBT toán 9 tập 2 Bài 69 trang 63 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 69 trang 63 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình trùng phương. a) x^4 + 2x^2 - x + 1 = 15x^2 - x - 35; b) 2x^4 + x^2 - 3 = x^4 + 6x^2 + 3; ...

Xem chi tiết
Bài 70 trang 63 SBT toán 9 tập 2 Bài 70 trang 63 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 70 trang 63 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình sau bằng phương pháp đặt ẩn phụ: a) (x^2 - 2x)^2 - 2x^2 + 4x - 3 = 0; ...

Xem chi tiết
Bài 71 trang 63 SBT toán 9 tập 2 Bài 71 trang 63 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 71 trang 63 sách bài tập toán 9. Cho phương trình: x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + m - 1 = 0. a) Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm ...

Xem chi tiết
Bài 72 trang 63 SBT toán 9 tập 2 Bài 72 trang 63 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 72 trang 63 sách bài tập toán 9. Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 10 và tích của chúng bằng -10.

Xem chi tiết
Bài 73 trang 63 SBT toán 9 tập 2 Bài 73 trang 63 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 73 trang 63 sách bài tập toán 9. Một đội thợ mỏ phải khai thác 216 tấn than trong một thời hạn nhất định. Ba ngày đầu mỗi ngày đội khai thác theo đúng định mức. Sau đó mỗi ngày họ đều khai thác vượt định mức 8 tấn ...

Xem chi tiết
Bài 74 trang 63 SBT toán 9 tập 2 Bài 74 trang 63 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 74 trang 63 sách bài tập toán 9. Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30km. Một ca nô đi từ A đến B, nghỉ 40 phút ở B rồi lại trở về bến A. Thời gian kể từ lúc đi đến lúc trở về đến A là 6 giờ ...

Xem chi tiết
Bài IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5 phần bài tập bổ sung trang 64 SBT toán 9 tập 2 Bài IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5 phần bài tập bổ sung trang 64 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 phần bài tập bổ sung trang 64 sách bài tập toán 9. Cho hàm số y = - 3x^2. Khẳng định nào sau đây là đúng? (A) Khi 0 < x < 15, hàm số đồng biến; (B) Khi -1 < x < 1, hàm số đồng biến; ...

Xem chi tiết


Gửi bài