Bài 3. Đồ thị của hàm số y=ax+b (a≠0)

Bình chọn:
4.1 trên 56 phiếu
Bài 14 trang 64 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 14 trang 64 sách bài tập toán 9. Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cũng một mặt phẳng tọa độ:

Xem lời giải

Bài 15 trang 64 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 15 trang 64 sách bài tập toán 9. a) Với các giá trị nào của m thì hàm số đồng biến? Nghịch biến?...

Xem lời giải

Bài 16 trang 64 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 16 trang 64 sách bài tập toán 9. Xác định giá trị của a để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.

Xem lời giải

Bài 17 trang 64 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 17 trang 64 sách bài tập toán 9. Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ Oxy đồ thị các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 64 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 64 SBT toán 9. Cho hàm số bậc nhất y =(m -1,5)x + 5. Khi m = 3, đồ thị của hàm số (1) đi qua điểm:

Xem lời giải

Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 65 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 65 sách bài tập toán 9. Cho hai đường thẳng d1 và d2 xác định bởi các hàm số bậc nhất sau: y = 0,5x - 3...

Xem lời giải

Bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 65 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 65 sách bài tập toán 9. Cho ba đường thẳng sau: y = kx + 3,5...Hãy tìm giá trị của K để sao cho ba đường thẳng đồng quy tại một điểm.

Xem lời giải

Bài 3.4 phần bài tập bổ sung trang 65 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 3.4 phần bài tập bổ sung trang 65 sách bào tập toán 9. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A, B, C có tọa độ ... hãy viết phương trình AB, BC, CA....

Xem lời giải