CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Bình chọn:
4.3 trên 23 phiếu
Bài 1 trang 60 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1 trang 60 sách bài tập toán 9. Trong các bảng sau ghi các giá trị tương ứng của x và y. Bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao?...

Xem lời giải

Bài 2 trang 60 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2 trang 60 sách bài tập toán 9. Tính các giá trị tương ứng của y khi cho x các giá trị sau đây, rồi lập bảng giá trị tương ứng giữa x và y:...-2,5, -2,25....

Xem lời giải

Bài 3 trang 60 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 3 trang 60 sách bài tập toán 9. Cho hàm số y = f(x) = 3/4x. Tính f(-5); f (-4)....

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 60 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 4 trang 60 sách bài tập toán 9. Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên R....

Xem lời giải

Bài 5 trang 61 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 5 trang 61 sách bài tập toán 9. Biểu diễn các điểm sau đây trên cùng một hệ trục tọa độ. Nối theo thứ tự các điểm đã cho bằng các đoạn thẳng để được một đường gấp khúc với điểm đầu là điểm A, điểm cuối là M.

Xem lời giải

Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 61 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 61 sách bài tập toán 9. Cho 4 bảng ghi các giá trị tương ứng của x và y..

Xem lời giải

Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 61 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 61 sách bài tập toán 9. Cho hàm số y = f(x)....Chứng minh rằng hàm số đã cho nghịch biến trên R.

Xem lời giải

Bài 6 trang 61 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 6 trang 61 sách bài tập toán 9. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định các hệ số a, b xét xem hàm số nào nghịch biến?

Xem lời giải

Bài 7 trang 62 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 7 trang 62 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị của m để hàm số y là hàm số đồng biến;

Xem lời giải

Bài 8 trang 62 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 8 trang 62 sách bài tập toán 9. Hàm số là đồng biến hay nghịch biến trên R ? Vì sao?...

Xem lời giải

Bài 9 trang 62 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 9 trang 62 sách bài tập toán 9. Một hình chữ nhật có kích thước là 25 cm và 40 cm . Người ta tang mỗi kích thước của hình chữ nhật thêm x cm. Gọi S và P thứ tự là diện tích và chu vi của hình chữ nhật mới tính theo x .

Xem lời giải

Bài 10 trang 62 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 10 trang 62 sách bài tập toán 9. Chứng minh rằng hàm số bậc nhất y = ax + b đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi a < 0.

Xem lời giải

Bài 11 trang 62 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 11 trang 62 sách bài tập toán 9. Với những giá trị nào của m thì các hàm số sau đây là hàm số bậc nhất?

Xem lời giải

Bài 12 trang 62 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 12 trang 62 sách bài tập toán 9. Tìm trên mặt phẳng tọa độ tất cả các điểm:...

Xem lời giải

Bài 13 trang 63 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 13 trang 63 sách bài tập toán 9. Tìm khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng tọa độ, biết rằng :..

Xem lời giải

Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 63 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 63 sách bài tập toán 9. Trong các hàm số dưới đây, hàm số bậc nhất là:...

Xem lời giải

Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 63 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 63 sách bài tập toán 9. Trong các hàm số dưới đây, hàm số đồng biến là:..

Xem lời giải

Bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 63 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 63 sách bài tập toán 9. trong các hàm số dưới đây, hàm số nghịch biến là:..

Xem lời giải

Bài 2.4 phần bài tập bổ sung trang 63 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2.4 phần bài tập bổ sung trang 63 sách bài tập toán 9. Cho hàm số y =...Với điều kiện nào của m thì hàm số đã cho là hàm bậc nhất....

Xem lời giải

Bài 14 trang 64 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 14 trang 64 sách bài tập toán 9. Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cũng một mặt phẳng tọa độ:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác