CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2 (a ≠ 0) . PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 46 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 46 sách bài tập toán 9.Biết rằng hình lập phương có sáu mặt đều là hình vuông. Giả sử x là độ dài của cạnh hình lập phương...

Xem lời giải

Bài 2 trang 46 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 46 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 3 trang 46 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 46 sách bài tập toán 9. Cho hàm số ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 47 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 47 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 5 trang 47 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 47 sách bài tập toán 9.Đố. Một hòn bi lăn trên một mặt nghiêng...

Xem lời giải

Bài 6 trang 47 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 6 trang 47 sách bài tập toán 9. Biết rằng nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn được tính bằng công thức...

Xem lời giải

Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 48 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 48 sách bài tập toán 9. Một bể nước hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông cạnh bằng x mét...

Xem lời giải

Bài 7 trang 48 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 7 trang 48 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 8 trang 48 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 48 sách bài tập toán 9. Cho hàm số y = ax^2. Xác định hệ số a trong các trường hợp sau:...

Xem lời giải

Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 48 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 48 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 9 trang 48 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 9 trang 48 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 48 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 48 sách bài tập toán 9. Cho một nửa đường tròn bán kính...

Xem lời giải

Bài 10 trang 49 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 49 sách bài tập toán 9. Cho hai hàm số...

Xem lời giải

Bài 11 trang 49 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 49 sách bài tập toán 9. Cho hàm số

Xem lời giải

Bài 12 trang 49 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 49 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 13 trang 49 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 49 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 51 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 51 sách bài tập toán 9. Parabol trong hình vẽ có hệ số a là bao nhiêu?...

Xem lời giải

Bài 15 trang 51 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 15 trang 51 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình...

Xem lời giải

Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 51 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 51 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 51 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 51 sách bài tập toán 9. a) Xác định hàm số...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất