Bài 3. Góc nội tiếp

Bình chọn:
3.9 trên 36 phiếu
Bài 15 trang 102 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 15 trang 102 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn tâm O, bán kính 1,5cm. Hãy vẽ hình vuông ABCD có bốn đỉnh nằm trên đường tròn đó. Nêu cách vẽ.

Xem lời giải

Bài 16 trang 102 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 102 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O) và hai đường kính AB, CD vuông góc với nhau. Lấy một điểm M trên cung AC rồi vẽ tiếp tuyến với đường tròn (O) tại M...

Xem lời giải

Bài 17 trang 102 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 17 trang 102 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC bằng nhau. Qua A vẽ một cát tuyến cắt dây BC ở D và cắt đường tròn (O) ở E...

Xem lời giải

Bài 18 trang 102 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 18 trang 102 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định không nằm trên đường tròn. Qua M vẽ một cát tuyến bất kì cắt đường tròn ở A và B. Chứng minh rằng tích MA.MB không đổi.

Xem lời giải

Bài 19 trang 102 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 19 trang 102 sách bài tập toán 9. Để giúp xe lửa chuyển từ một đường ray từ hướng này sang một đường ray theo hướng khác, người ta làm xen giữa một đoạn đường ray hình vòng cung...

Xem lời giải

Bài 20 trang 102 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 20 trang 102 sách bài tập toán 9.Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O) và M là một điểm của cung nhỏ BC. Trên MA lấy điểm D sao cho MD = MB...

Xem lời giải

Bài 21 trang 102 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 21 trang 102 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O,...

Xem lời giải

Bài 22 trang 102 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 22 trang 102 sách bài tập toán 9.Vẽ một tam giác vuông biết cạnh huyền là 4cm và đường cao ứng với cạnh huyền là 1,5cm.

Xem lời giải

Bài 23 trang 103 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 23 trang 103 sách bài tập toán 9. Cho tam giác cân ABC (AB = AC) nội tiếp đường tròn tâm O...

Xem lời giải

Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 103 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 103 SBT toán 9.Mỗi câu sau đây đúng hay sai...

Xem lời giải

Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 103 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 103 sách bài tập toán 9.Cho nửa đường tròn đường kính AB, tâm O. Đường tròn tâm A bán kính AO cắt nửa đường tròn đã cho tại C...

Xem lời giải