Bài 8 trang 6 SBT toán 9 tập 2


Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 9. Hãy kiểm tra xem mỗi cặp số sau có phải là một nghiệm của hệ phương trình tương ứng hay không: a) (-4;5); 7x-5y=-53 và -2x+9y=53 ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy kiểm tra xem mỗi cặp số sau có phải là một nghiệm của hệ phương trình tương ứng hay không:

LG a

\( (-4 ; 5) ,\)

\(\left\{ \matrix{
7x - 5y = - 53 \hfill \cr 
- 2x + {\rm{9}}y = 53 \hfill \cr} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

Ta thay giá trị \(x\) và \(y \) vào từng phương trình của hệ. Nếu cặp số \(( x;y)\) thỏa mãn cả hai phương trình của hệ thì cặp số đó là một nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Thay \(x = -4 ; y = 5\) vào từng phương trình của hệ:

+) \(7.(-4) – 5.5 =-53 \Leftrightarrow  -53 = -53\) (luôn đúng)

+) \(-2. (-4) + 9.5 =53 \Leftrightarrow 53=53\) (luôn đúng)

Vậy cặp \((-4 ; 5)\) là nghiệm của hệ phương trình

\(\left\{ \matrix{
{7x - 5y = - 53} \cr 
{ - 2x + 9y = 53}\hfill \cr} \right.\)

LG b

\( (3 ; -11),\)

\(\left\{ \matrix{
{0,2x + 1,7y = - 18,1} \cr 
{3,2x - y = 20,6} \hfill \cr} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

Ta thay giá trị \(x\) và \(y \) vào từng phương trình của hệ. Nếu cặp số \(( x;y)\) thỏa mãn cả hai phương trình của hệ thì cặp số đó là một nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Thay \(x = 3 ; y = -11 \) vào từng phương trình của hệ:

+) \(0,2.3 + 1,7 .(-11) = -18,1 \\ \Leftrightarrow -18,1 =-18,1 \)(luôn đúng)

+) \(3,2.3 -(- 11) = 20,6 \Leftrightarrow 20,6 = 20,6\) (luôn đúng)

Vậy cặp \((3 ; -11)\) là nghiệm của hệ phương trình

\( \left\{ \matrix{
{0,2x + 1,7y = - 18,1} \cr 
{3,2x - y = 20,6}\hfill \cr} \right.\)

LG c

\( (1,5 ; 2), (3 ; 7),\)

\(\left\{ \matrix{
{10x - 3y = 9} \cr 
{ - 5x + 1,5y = - 4,5}\hfill \cr} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

Ta thay giá trị \(x\) và \(y \) vào từng phương trình của hệ. Nếu cặp số \(( x;y)\) thỏa mãn cả hai phương trình của hệ thì cặp số đó là một nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Thay \(x = 1,5 ; y = 2 \) vào từng phương trình của hệ:

+) \(10.1,5 – 3.2 =9 \Leftrightarrow 9 = 9\) (luôn đúng)

+) \(-5.1,5 + 1,5.2 =-4,5 \\ \Leftrightarrow -4,5 = -4,5\) (luôn đúng)

Vậy cặp \( (1,5;2)\) là nghiệm của hệ phương trình

\(\left\{ \matrix{
{10x - 3y = 9} \cr 
{ - 5x + 1,5y = - 4,5}\hfill \cr} \right.\)

Thay \(x = 3 ; y = 7\) vào từng phương trình của hệ:

\(10.3 – 3.7 =9 \Leftrightarrow 9 = 9\) (luôn đúng)

\(-5.3 +1,5.7 =-4,5 \\ \Leftrightarrow -4,5 = -4,5\)(luôn đúng)

Vậy cặp \((3 ; 7)\) là nghiệm của hệ phương trình

\(\left\{ \matrix{
{10x - 3y = 9} \cr 
{ - 5x + 1,5y = - 4,5}\hfill \cr} \right.\)

LG d

\( (1 ; 8),\)

\(\left\{ \matrix{
{5x + 2y = 9} \cr 
{x - 14y = 5}\hfill \cr} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

Ta thay giá trị \(x\) và \(y \) vào từng phương trình của hệ. Nếu cặp số \(( x;y)\) thỏa mãn cả hai phương trình của hệ thì cặp số đó là một nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Thay \( x = 1 ; y = 8\) vào phương trình thứ nhất của hệ:

\(5.1 + 2.8 =9 \Leftrightarrow 21 = 9\) (vô lí)

Vậy cặp \((1 ; 8)\) không phải là nghiệm của hệ phương trình

\(\left\{ \matrix{
{5x + 2y = 9} \cr 
{x - 14y = 5}\hfill \cr} \right.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
 • Bài 9 trang 7 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 9 trang 7 sách bài tập toán 9. Hãy biểu diễn y qua x ở mỗi phương trình (nếu có thể ) rồi đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây và giải thích vì sao (không vẽ đồ thị): a) 4x-9y=3 và -5x-3y=1 ...

 • Bài 10 trang 7 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 10 trang 7 sách bài tập toán 9. Cho phương trình 3x – 2y = 5. a) Hãy cho thêm một phương trình bậc nhất hai ẩn để được một hệ có nghiệm duy nhất ...

 • Bài 11 trang 7 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 11 trang 7 sách bài tập toán 9. Dựa vào vị trí tương đối giữa hai đường thẳng dưới đây, hãy tìm mối liên hệ giữa các hằng số a, b, c và các hằng số a’, b’, c’ để hệ phương trình ...

 • Bài 12 trang 8 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 12 trang 8 sách bài tập toán 9. Minh họa hình học tập nghiệm của mỗi hệ phương trình sau: a)2x+3y=7 và x-y=6; b) 3x+2y=13 và 2x-y= -3; c)x+y=1 và 3x+0y=12; ...

 • Bài 13 trang 8 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 13 trang 8 sách bài tập toán 9. Cho hệ phương trình x+0y=-2 và 5x-y=-9. a) Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình đã cho. Từ đó xác định nghiệm của hệ; ...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí