Bài 10 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Rút gọn :

Đề bài

Rút gọn :

a) \(\dfrac{{3 + 2\sqrt 3 }}{{\sqrt 3 }} - \dfrac{{2\sqrt 3  + \sqrt {15} }}{{\sqrt 5  + 2}}\);

b) \(\dfrac{{5\sqrt 2  - 2\sqrt 5 }}{{\sqrt {10} }} - \dfrac{3}{{\sqrt 5  - \sqrt 2 }}\);

c) \(\dfrac{{\sqrt {15}  - \sqrt {12} }}{{\sqrt 5  - 2}} - \dfrac{1}{{2 - \sqrt 3 }}\); 

d) \(\dfrac{4}{{1 + \sqrt 3 }} + \dfrac{{\sqrt 3  - 1}}{{\sqrt 3  + 1}}\);

e) \(\sqrt {4 - 2\sqrt 3 }  + \sqrt {\dfrac{2}{{2 - \sqrt 3 }}}  - \sqrt {27} \); 

f) \(\dfrac{{\sqrt 2 }}{{\sqrt {\sqrt 2  + 1}  - 1}} - \dfrac{{\sqrt 2 }}{{\sqrt {\sqrt 2  + 1}  + 1}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Sử dụng công thức trục căn thức ở mẫu:\(\sqrt {\dfrac{A}{B}}  = \sqrt {\dfrac{{A.B}}{{{B^2}}}}  = \dfrac{{\sqrt {AB} }}{B},\)\(\;A\sqrt {\dfrac{B}{A}}  = \sqrt {\dfrac{{{A^2}.B}}{A}}  = \sqrt {AB} .\)

+)\(\dfrac{C}{{\sqrt A  \pm B}} = \dfrac{{C\left( {\sqrt A  \mp B} \right)}}{{A - {B^2}}};\)\(\;\;\dfrac{C}{{\sqrt A  \pm \sqrt B }} = \dfrac{{C\left( {\sqrt A  \mp \sqrt B } \right)}}{{A - B}}.\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\;\dfrac{{3 + 2\sqrt 3 }}{{\sqrt 3 }} - \dfrac{{2\sqrt 3  + \sqrt {15} }}{{\sqrt 5  + 2}}\\ = \dfrac{{\sqrt 3 \left( {\sqrt 3  + 2} \right)}}{{\sqrt 3 }} - \dfrac{{\sqrt 3 \left( {2 + \sqrt 5 } \right)}}{{\sqrt 5  + 2}}\\ = \sqrt 3  + 2 - \sqrt 3  = 2.\end{array}\)

\(\begin{array}{l}b)\;\dfrac{{5\sqrt 2  - 2\sqrt 5 }}{{\sqrt {10} }} - \dfrac{3}{{\sqrt 5  - \sqrt 2 }}\\ = \dfrac{{\sqrt {10} \left( {\sqrt 5  - \sqrt 2 } \right)}}{{\sqrt {10} }} - \dfrac{{3\left( {\sqrt 5  + \sqrt 2 } \right)}}{{5 - 2}}\\ = \sqrt 5  - \sqrt 2  - \left( {\sqrt 5  + \sqrt 2 } \right)\\ =  - 2\sqrt 2 .\end{array}\)

\(\begin{array}{l}c)\;\dfrac{{\sqrt {15}  - \sqrt {12} }}{{\sqrt 5  - 2}} - \dfrac{1}{{2 - \sqrt 3 }}\\ = \dfrac{{\sqrt 3 \left( {\sqrt 5  - \sqrt 4 } \right)}}{{\sqrt 5  - 2}} - \dfrac{{2 + \sqrt 3 }}{{4 - 3}}\\ = \dfrac{{\sqrt 3 \left( {\sqrt 5  - 2} \right)}}{{\sqrt 5  - 2}} - \left( {2 + \sqrt 3 } \right)\\ = \sqrt 3  - 2 - \sqrt 3  =  - 2.\end{array}\)

\(\begin{array}{l}d)\;\dfrac{4}{{1 + \sqrt 3 }} + \dfrac{{\sqrt 3  - 1}}{{\sqrt 3  + 1}}\\ = \dfrac{{4 + \sqrt 3  - 1}}{{\sqrt 3  + 1}} = \dfrac{{3 + \sqrt 3 }}{{\sqrt 3  + 1}}\\ = \dfrac{{\sqrt 3 \left( {\sqrt 3  + 1} \right)}}{{\sqrt 3  + 1}} = \sqrt 3.\end{array}\)

\(\begin{array}{l}e)\;\sqrt {4 - 2\sqrt 3 }  + \sqrt {\dfrac{2}{{2 - \sqrt 3 }}}  - \sqrt {27} \\ = \sqrt {{{\left( {\sqrt 3 } \right)}^2} - 2\sqrt 3  + 1}  + \sqrt {\dfrac{{2\left( {2 + \sqrt 3 } \right)}}{{4 - 3}}}  - \sqrt {{3^2}.3} \\ = \sqrt {{{\left( {\sqrt 3  - 1} \right)}^2}}  + \sqrt {4 + 2\sqrt 3 }  - 3\sqrt 3 \\ = \left| {\sqrt 3  - 1} \right| + \sqrt {{{\left( {\sqrt 3 } \right)}^2} + 2\sqrt 3  + 1}  - 3\sqrt 3 \\ = \sqrt 3  - 1 + \sqrt {{{\left( {\sqrt 3  + 1} \right)}^2}}  - 3\sqrt 3 \;\;\;\left( {do\;\;\sqrt 3  - 1 > 0} \right)\\ = \sqrt 3  + 1 + \sqrt 3  + 1 - 3\sqrt 3 \\ = 2 - \sqrt 3 .\end{array}\)

\(\begin{array}{l}f)\;\dfrac{{\sqrt 2 }}{{\sqrt {\sqrt 2  + 1}  - 1}} - \dfrac{{\sqrt 2 }}{{\sqrt {\sqrt 2  + 1}  + 1}}\\ = \dfrac{{\sqrt 2 \left( {\sqrt {\sqrt 2  + 1}  + 1} \right) - \sqrt 2 \left( {\sqrt {\sqrt 2  + 1}  - 1} \right)}}{{\left( {\sqrt {\sqrt 2  + 1}  + 1} \right)\left( {\sqrt {\sqrt 2  + 1}  - 1} \right)}}\\ = \dfrac{{\sqrt {2\sqrt 2  + 2}  + \sqrt 2  - \sqrt {2\sqrt 2  + 1}  + \sqrt 2 }}{{\left( {\sqrt 2  + 1} \right) - 1}}\\ = \dfrac{{2\sqrt 2 }}{{\sqrt 2 }} = 2.\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 22 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí