CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bình chọn:
4.2 trên 20 phiếu
Bài 1 trang 23 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 23 sách bài tập toán 8. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng minh các đẳng thức sau ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 24 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2 trang 24 sách bài tập toán 8. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, hãy tìm đa thức A trong mỗi đẳng thức sau ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 24 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 24 sách bài tập toán 8. Bạn Lan viết các đẳng thức sau và đố các bạn trong nhóm học tập tìm ra chỗ sai. Em hãy sửa chỗ sai cho đúng.

Xem lời giải

Bài 1.1 trang 24 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.1 trang 24 sách bài tập toán 8. Tìm đa thức P ...

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 24 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.2 trang 24 sách bài tập toán 8. Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm hai đa thức P và Q thỏa mãn đẳng thức ...

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 24 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.3 trang 24 sách bài tập toán 8. Cho hai phân thức P/Q và R/S ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 25 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 25 sách bài tập toán 8. Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy điền một đa thức thích hợp vào các chỗ trống trong mỗi đẳng thức sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 25 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 25 sách bài tập toán 8. Biến đổi mỗi phân thức sau thành một phân thức bằng nó và có tử thức là đa thức A cho trước ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 25 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 25 sách bài tập toán 8. Dùng tính chất cơ bản của phân thức để biến đổi mỗi cặp phân thức sau thành một cặp phân thức bằng nó và có cùng tử thức ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 25 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 7 trang 25 sách bài tập toán 8. Dùng tính chất cơ bản của phân thức hoặc quy tắc đổi dấu để biến mỗi cặp phân thức sau thành một cặp phân thức bằng nó và có cùng mẫu thức ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 25 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 8 trang 25 sách bài tập toán 8. Cho hai phân thức A/B và C/D ...

Xem lời giải

Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 25 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 25 sách bài tập toán 8. Hãy điền vào chỗ trống một đa thức thích hợp để được đẳng thức...

Xem lời giải

Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 26 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 26 sách bài tập toán 8. Biến đổi mỗi phân thức sau thành phân thức có mẫu thức ...

Xem lời giải

Bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 26 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 26 sách bài tập toán 8. Dùng tính chất cơ bản của phân thức chứng tỏ rằng các cặp phân thức sau bằng nhau ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 26 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 9 trang 26 sách bài tập toán 8. Rút gọn các phân thức sau ...

Xem lời giải

Bài 10 trang 26 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 10 trang 26 sách bài tập toán 8. Chứng minh các đẳng thức sau ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 26 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 11 trang 26 sách bài tập toán 8. Cho hai phân thức ...

Xem lời giải

Bài 12 trang 27 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 12 trang 27 sách bài tập toán 8. Tìm x, biết: a) a^2.x + x = 2.a^4 - 2 với a là hằng số ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 27 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 13 trang 27 sách bài tập toán 8. Quy đồng mẫu thức các phân thức...

Xem lời giải

Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 27 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 27 sách bài tập toán 8. Rút gọn phân thức ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất