Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Bình chọn:
4.5 trên 47 phiếu
Bài 34 trang 84 SBT toán 8 tập 1 Bài 34 trang 84 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 34 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC, điểm D thuộc cạnh AC sao cho AD = 1/2 DC. Gọi M là trung điểm của BC, I là giao điểm của BD và AM. Chứng minh rằng AI = IM.

Xem chi tiết

Bài 35 trang 84 SBT toán 8 tập 1 Bài 35 trang 84 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 35 trang 84 sách bài tập toán 8. Hình thang ABCD có đáy AB, CD. Gọi E, F, I theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, AC. Chứng minh rằng ba điểm E, I, F thẳng hàng.

Xem chi tiết

Bài 36 trang 84 SBT toán 8 tập 1 Bài 36 trang 84 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 36 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, I theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, AC...

Xem chi tiết

Bài 37 trang 84 SBT toán 8 tập 1 Bài 37 trang 84 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 37 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho hình thang ABCD (AB // CD), M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC. Gọi I, K theo thứ tự là giao điểm của MN với BD, AC. Cho biết AB = 6cm, CD = 14 cm. Tính các độ dài MI, IK, KN.

Xem chi tiết

Bài 38 trang 84 SBT toán 8 tập 1 Bài 38 trang 84 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 38 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC, các đường trung tuyến BD và CE cắt nhau ở G. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của GB, GC. Chứng minh rằng DE // IK, DE = IK.

Xem chi tiết

Bài 39 trang 84 SBT toán 8 tập 1 Bài 39 trang 84 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 39 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AM, E là giao điểm của BD và AC...

Xem chi tiết

Bài 40 trang 84 SBT toán 8 tập 1 Bài 40 trang 84 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 40 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC, các đường trung tuyến BD, CE. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của BE, CD. Gọi I, K theo thứ tự là giao điểm của MN với BD, CE. Chứng minh rằng MI = IK = KN.

Xem chi tiết

Bài 41 trang 84 SBT toán 8 tập 1 Bài 41 trang 84 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 41 trang 84 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm của hai đường chéo và đi qua trung điểm của cạnh bên thứ hai.

Xem chi tiết

Bài 42 trang 84 SBT toán 8 tập 1 Bài 42 trang 84 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 42 trang 84 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong hình thang mà hai đáy không bằng nhau, đoạn thẳng nối trung điểm của hai đường chéo bằng nửa hiệu hai đáy.

Xem chi tiết

Bài 43 trang 85 SBT toán 8 tập 1 Bài 43 trang 85 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 43 trang 85 sách bài tập toán 8. Hình thang ABCD có AB // CD, AB = a, BC = b, CD = c, DA = d. Các đường phân giác của các góc ngoài đỉnh A và D cắt nhau tại M, các đường phân giác của các góc ngoài đỉnh B và C cắt nhau tại N.

Xem chi tiết

Bài 44 trang 85 SBT toán 8 tập 1 Bài 44 trang 85 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 44 trang 85 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Gọi O là trung điểm của AM. Qua O kẻ đường thẳng d cắt các cạnh AB và AC. Gọi AA’, BB’, CC’ là các đường vuông góc kẻ từ A, B, C đến đường thẳng d. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết

Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 85 SBT toán 8 tập 1 Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 85 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 85 sách bài tập toán 8. Trên hình bs.1, ta có AB // CD // EF // GH và AC = CE = EG. Biết CD = 9, GH = 13. Các độ dài AB và EF bằng:...

Xem chi tiết

Bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 85 SBT toán 8 tập 1 Bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 85 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 85 sách bài tập toán 8. Cho đường thẳng d và hai điểm A, B có khoảng cách đến đường thẳng d theo thứ tự là 20cm và 6cm. Gọi C là trung điểm của AB. Tính khoảng cách từ C đến đường thẳng d.

Xem chi tiết

Bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 85 SBT toán 8 tập 1 Bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 85 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 85 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = AB. Gọi K là giao điểm của DM và AC. Chứng minh rằng AK = 2KC.

Xem chi tiếtHỏi bài