Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bình chọn:
4.6 trên 104 phiếu
Bài 40 trang 56 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 40 trang 56 sách bài tập toán 8. Áp dụng quy tắc chuyển vế, giải các bất phương trình sau:a) x – 2 > 4 ; b) x + 5 < 7 ; c) x – 4 < -8 ; d) x + 3 > –6.

Xem lời giải

Bài 41 trang 56 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 41 trang 56 sách bài tập toán 8. Áp dụng quy tắc chuyển vế, giải các bất phương trình sau: a) 3x < 2x + 5 ; b) 2x + 1 < x + 4.

Xem lời giải

Bài 42 trang 56 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 42 trang 56 sách bài tập toán 8. Áp dụng quy tắc nhân, giải các bất phương trình sau : ....

Xem lời giải

Bài 43 trang 56 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 43 trang 56 sách bài tập toán 8. Áp dụng quy tắc nhân, giải các bất phương trình sau: a) 3x < 18 ; b) - 2x > - 6 ...

Xem lời giải

Bài 44 trang 56 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 44 trang 56 sách bài tập toán 8. Giải thích sự tương đương : a) 2x < 3 <=> 3x < 4,5 ; ...

Xem lời giải

Bài 45 trang 56 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 45 trang 56 sách bài tập toán 8. Cho hình vẽ sau (h.1) ...

Xem lời giải

Bài 46 trang 57 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 46 trang 57 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số: a) 2x - 4 < 0 ; b) 3x + 9 > 0 ; ...

Xem lời giải

Bài 47 trang 57 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 47 trang 57 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình: a) 3x + 2 > 8 ; b) 4x - 5 < 7 ; ...

Xem lời giải

Bài 48 trang 57 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 48 trang 57 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình : ...

Xem lời giải

Bài 49 trang 57 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 49 trang 57 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình: a) 7x - 2,2 < 0,6 ; b) 1,5 > 2,3 - 4x.

Xem lời giải

Bài 50 trang 57 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 50 trang 57 sách bài tập toán 8. Viết bất phương trình bậc nhất một ẩn có tập nghiệm biểu diễn bởi hình vẽ sau (h.2) ...

Xem lời giải

Bài 51 trang 57 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 51 trang 57 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình: ...

Xem lời giải

Bài 52 trang 57 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 52 trang 57 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình: a) (x - 1)^2 < x(x + 3) ; b) (x - 2)(x + 2) > x(x - 4) ; ...

Xem lời giải

Bài 53 trang 57 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 53 trang 57 sách bài tập toán 8. Với giá trị nào của x thì: a) Giá trị phân thức ...

Xem lời giải

Bài 54 trang 58 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 54 trang 58 sách bài tập toán 8. Hãy cho biết số nào trong các số 2/3; 2/7; -4/5, là nghiệm của bất phương trình 5 - 3x < (4 + 2x) - 1.

Xem lời giải

Bài 55 trang 58 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 55 trang 58 sách bài tập toán 8. Hai quy tắc biến đổi tương đương của bất phương trình cũng giống như hai quy tắc biến đổi tương đương của phương trình. Điều đó có đúng không ?

Xem lời giải

Bài 56 trang 58 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 56 trang 58 sách bài tập toán 8. Cho bất phương trình ẩn x : 2x + 1 > 2(x + 1). a) Chứng tỏ các giá trị - 5;0; - 8 đều không phải là nghiệm của nó ; ...

Xem lời giải

Bài 57 trang 58 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 57 trang 58 sách bài tập toán 8. Bất phương trình ẩn x: 5 + 5x < 5(x + 2) có thể nhận những giá trị của nào của ẩn x là nghiệm ?

Xem lời giải

Bài 58 trang 58 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 58 trang 58 sách bài tập toán 8. So sánh số a với số b nếu : a) x < 5 <=> (a - b)x < (a - b); ...

Xem lời giải

Bài 59 trang 58 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 59 trang 58 sách bài tập toán 8. Tìm số nguyên x lớn nhất thỏa mãn mỗi bất phương trình sau: a) 5,2 + 0,3x < - 0,5 ; b) 1,2 - (2,1 - 0,2x) < 4,4.

Xem lời giải

Xem thêm