Bài 3, 4, 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Bình chọn:
4.2 trên 155 phiếu
Bài 11 trang 7 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 11 trang 7 sách bài tập toán 8. Tính:a) (x+2y)^2;...

Xem lời giải

Bài 12 trang 7 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 12 trang 7 sách bài tập toán 8. Tính:a) (x-1)^2;...

Xem lời giải

Bài 13 trang 7 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 13 trang 7 sách bài tập toán 8. Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng:...

Xem lời giải

Bài 14 trang 7 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 14 trang 7 sách bài tập toán 8. Rút gọn biểu thức:a) (x+y)^2+(x-y)^2; ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 7 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 15 trang 7 sách bài tập toán 8. Biết số tự nhiên a chia cho 5 dư 4. Chứng minh rằng a^2 chia cho 5 dư 1.

Xem lời giải

Bài 16 trang 7 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 7 sách bài tập toán 8. Tính giá trị của các biểu thức sau:...

Xem lời giải

Bài 17 trang 7 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 17 trang 7 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 18 trang 7 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 18 trang 7 sách bài tập toán 8. Chứng tỏ rằng:a) x^2-6x+10>0 với mọi x; ...

Xem lời giải

Bài 19 trang 7 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 19 trang 7 sách bài tập toán 8. Tìm giá trị nhỏ nhất của các đa thức:...

Xem lời giải

Bài 20 trang 7 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 20 trang 7 sách bài tập toán 8. Tìm giá trị lớn nhất của các đa thức:...

Xem lời giải

Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 8 sách bài tập toán 8. Giá trị của biểu thức là

Xem lời giải

Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 8 sách bài tập toán 8. Kết quả của tích (a^2+2a+4)(a-2) là:...

Xem lời giải

Bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 8 sách bài tập toán 8. Rút gọn các biểu thức:...

Xem lời giải

Bài 3.4 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 3.4 phần bài tập bổ sung trang 8 sách bài tập toán 8. Rút gọn biểu thức: P=12(5^2+1)(5^4+1)(5^8+1)(5^16+1).

Xem lời giải

Bài 3.5 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 3.5 phần bài tập bổ sung trang 8 sách bài tập toán 8. Chứng minh hằng đẳng thức:...

Xem lời giải