Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Bình chọn:
4 trên 26 phiếu
Bài 10 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 51 sách bài tập toán 8. Đặt dấu “<, >, ≥, ≤” vào ô vuông cho thích hợp: ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho m < n, hãy so sánh : a) 5m và 5n ; b) -3m và -3n.

Xem lời giải

Bài 12 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 52 sách bài tập toán 8. Số b là số âm, số 0, hay số dương nếu : a) 5b > 3b ; b) -12b > 8b ; c) -6b ≥ 9b ; d) 3b ≤ 15b.

Xem lời giải

Bài 13 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho a < b, hãy đặt dấu “<, >” vào ô vuông cho thích hợp: ...

Xem lời giải

Bài 14 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho m > n, chứng tỏ : a) m + 3 > n + 1 ' b) 3m + 2 > 3n.

Xem lời giải

Bài 15 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho m < n, chứng tỏ : a) 2m + 1 < 2n + 1 ; b) 4(m – 2 ) < 4 (n – 2 ) ; c) 3 – 6m > 3 – 6n.

Xem lời giải

Bài 16 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho m < n, chứng tỏ: a) 4m + 1 < 4n + 5 ; b) 3 – 5m > 1 – 5n.

Xem lời giải

Bài 17 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 17 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho a > 0, b > 0, nếu a < b hãy chứng tỏ: a) a^2 < ab và ab < b^2 ; b) a^2 < b^2 và a^3 < b^3.

Xem lời giải

Bài 18 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 18 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho a > 5, hãy cho biết bất đẳng thức nào xảy ra : a) a + 5 > 10 ; b) a + 4 > 8 ; c) -5 > -a ; d) 3a > 13.

Xem lời giải

Bài 19 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 19 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho a là số bất kì, hãy đặt dấu “<, >, ≤, ≥” vào ô vuông cho đúng : ...

Xem lời giải

Bài 20 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 20 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho a > b mà m < n, hãy đặt dấu “<, >” vào ô vuông cho thích hợp: ...

Xem lời giải

Bài 21 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 21 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho 2a > 8, chứng tỏ a > 4. Điều ngược lại là gì ? Điều đó có đúng không ?

Xem lời giải

Bài 22 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 22 trang 52 sách bài tập toán 8. a) Cho bất đẳng thức m > 0. Nhân cả hai vế của bất đẳng thức với số nào thì được bất đẳng thức 1/m > 0 ...

Xem lời giải

Bài 23 trang 53 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 30 trang 53 sách bài tập toán 8. Cho a > 0, b> 0 và a > b. Chứng tỏ 1/a < 1/b.

Xem lời giải

Bài 24 trang 53 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 24 trang 53 sách bài tập toán 8. Điền dấu “<, >” vào ô vuông cho đúng : ...

Xem lời giải

Bài 25 trang 53 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 25 trang 53 sách bài tập toán 8. So sánh m^2 và m nếu : a) m lớn hơn 1 ; b) m dương nhưng nhỏ hơn 1.

Xem lời giải

Bài 26 trang 53 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 26 trang 53 sách bài tập toán 8. Cho a < b và c < d, chứng tỏ a + c < b + d.

Xem lời giải

Bài 27 trang 53 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 27 trang 53 sách bài tập toán 8. Cho a, b, c, d là các số dương thỏa mãn a < b, c < d, chứng tỏ ac < bd.

Xem lời giải

Bài 28 trang 53 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 28 trang 53 sách bài tập toán 8. Chứng tỏ rằng với a và b là các số bất kì thì : a) a^2 + b^2 - 2ab ≥ 0 ; ...

Xem lời giải

Bài 29 trang 53 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 29 trang 53 sách bài tập toán 8. Cho a và b là các số dương, chứng tỏ: a/b + b/a ≥ 2.

Xem lời giải

Xem thêm