Ôn tập chương 4 - Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bình chọn:
4.4 trên 57 phiếu
Bài 71 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 71 trang 61 sách bài tập toán 8. Cho các bất đẳng thức a > b; a < b; c > 0; c < 0; a + c < b + c; ...

Xem lời giải

Bài 72 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 72 trang 61 sách bài tập toán 8. Cho a > b, chứng tỏ : a) 3a + 5 > 3b + 2 ; b) 2 - 4a < 3 - 4b.

Xem lời giải

Bài 73 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 73 trang 61 sách bài tập toán 8. a) Chứng tỏ 2,99 là nghiệm của bất phương trình 3 > x. Hãy kể ra ba số lớn hơn 2,99 mà cũng là nghiệm của bất phương trình đó ; ...

Xem lời giải

Bài 74 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 74 trang 61 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số : a) 2(3x - 1) - 2x < 2x + 1 ; ...

Xem lời giải

Bài 75 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 75 trang 61 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình : ...

Xem lời giải

Bài 76 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 76 trang 61 sách bài tập toán 8. Một người đi bộ một quãng đường dài 18km trong khoảng thời gian không nhiều hơn 4 giờ. Lúc đầu người đó đi với vận tốc 5km/h, ...

Xem lời giải

Bài 77 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 77 trang 61 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình : a) |2x| = 3x - 2 ; b) |-3,5x| = 1,5x +5 ; ...

Xem lời giải

Bài 78 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 78 trang 61 sách bài tập toán 8. Chứng tỏ rằng, trong một tam giác thì độ dài một cạnh luôn nhỏ hơn nửa chu vi.

Xem lời giải

Bài 79 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 79 trang 61 sách bài tập toán 8. Với số m và số n bất kì, chứng tỏ rằng : a) (m + 1)^2 ≥ 4m ; ...

Xem lời giải

Bài 80 trang 61 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 80 trang 61 sách bài tập toán 8. Cho a > 0 và b > 0, chứng tỏ rằng (a + b) (1/a + a/b) ≥ 4.

Xem lời giải

Bài 81 trang 62 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 81 trang 62 sách bài tập toán 8. Chứng tỏ diện tích hình vuông cạnh 10m không nhỏ hơn diện tích hình chữ nhật có cùng chu vi.

Xem lời giải

Bài 82 trang 62 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 82 trang 62 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình: a) 3(x - 2)(x + 2) < 3x^2 + x ; ...

Xem lời giải

Bài 83 trang 62 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 83 trang 62 sách bài tập toán 8. Giải phương trình : ...

Xem lời giải

Bài 84 trang 62 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 84 trang 62 sách bài tập toán 8. Với giá trị nào của x thì : a) Giá trị biểu thức ...

Xem lời giải

Bài 85 trang 62 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 85 trang 62 sách bài tập toán 8. Tìm x sao choa: a) -x^2 < 0 ; b) (x - 1)x < 0.

Xem lời giải

Bài 86 trang 62 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 86 trang 62 sách bài tập toán 8. Tìm x sao cho: a) x^2 > 0 ; b) (x - 2)(x - 5) > 0.

Xem lời giải

Bài 87 trang 62 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 87 trang 62 sách bài tập toán 8. Với giá trị nào của x thì : a) x - 2 / x - 3 > 0 ; ...

Xem lời giải

Bài 88 trang 62 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 88 trang 62 sách bài tập toán 8. Chứng tỏ các phương trình sau vô nghiệm: a) |2x + 3| = 2x + 2 ; b) |5x - 3| = 5x - 5.

Xem lời giải

Bài IV.1 phần bài tập bổ sung trang 62 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang sách bài tập toán 8 tập 2. Tìm x sao cho ...

Xem lời giải