CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 50 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 50 sách bài tập toán 8. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai ? Vì sao ? ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 50 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 50 sách bài tập toán 8. Chuyển các khẳng định sau về dạng bất đẳng thức và cho biết khẳng định đó đúng hay sai ? ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 51 sách bài tập toán 8. Đặt dấu “<,>,≥,≤” vào ô vuông cho thích hợp :

Xem lời giải

Bài 4 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 51 sách bài tập toán 8. Cho m < n, hãy so sánh : a) m + 2 và n + 2 ; b) m - 5 và n - 5.

Xem lời giải

Bài 5 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 51 sách bài tập toán 8. Với m bất kì, chứng tỏ : a) 1 + m < 2 +. m ; b) m - 2 < 3 + m

Xem lời giải

Bài 6 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 51 sách bài tập toán 8. Với số a bất kì, so sánh : a) a với a - 1 ; b) a với a + 2.

Xem lời giải

Bài 7 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 51 sách bài tập toán 8. Dùng dấu “<, >, ≥, ≤” để so sánh m và n nếu : a _ m - n = 2 ; b) m - n = 0 ; c) n - m = 3.

Xem lời giải

Bài 8 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 51 sách bài tập toán 8. Dựa vào tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, hãy chứng tỏ rằng : a) Nếu m > n thì m – n > 0 ; b) Nếu m – n > 0 thì m > n.

Xem lời giải

Bài 9 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 51 sách bài tập toán 8. Cho a + 2 > 5, chứng tỏ a > 3. Điều ngược lại là gì ? Điều đó có đúng không ?

Xem lời giải

Bài 10 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 51 sách bài tập toán 8. Đặt dấu “<, >, ≥, ≤” vào ô vuông cho thích hợp: ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho m < n, hãy so sánh : a) 5m và 5n ; b) -3m và -3n.

Xem lời giải

Bài 12 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 52 sách bài tập toán 8. Số b là số âm, số 0, hay số dương nếu : a) 5b > 3b ; b) -12b > 8b ; c) -6b ≥ 9b ; d) 3b ≤ 15b.

Xem lời giải

Bài 13 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho a < b, hãy đặt dấu “<, >” vào ô vuông cho thích hợp: ...

Xem lời giải

Bài 14 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho m > n, chứng tỏ : a) m + 3 > n + 1 ' b) 3m + 2 > 3n.

Xem lời giải

Bài 15 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho m < n, chứng tỏ : a) 2m + 1 < 2n + 1 ; b) 4(m – 2 ) < 4 (n – 2 ) ; c) 3 – 6m > 3 – 6n.

Xem lời giải

Bài 16 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho m < n, chứng tỏ: a) 4m + 1 < 4n + 5 ; b) 3 – 5m > 1 – 5n.

Xem lời giải

Bài 17 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 17 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho a > 0, b > 0, nếu a < b hãy chứng tỏ: a) a^2 < ab và ab < b^2 ; b) a^2 < b^2 và a^3 < b^3.

Xem lời giải

Bài 18 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 18 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho a > 5, hãy cho biết bất đẳng thức nào xảy ra : a) a + 5 > 10 ; b) a + 4 > 8 ; c) -5 > -a ; d) 3a > 13.

Xem lời giải

Bài 19 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 19 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho a là số bất kì, hãy đặt dấu “<, >, ≤, ≥” vào ô vuông cho đúng : ...

Xem lời giải

Bài 20 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 20 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho a > b mà m < n, hãy đặt dấu “<, >” vào ô vuông cho thích hợp: ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất