Ôn tập chương 3 - Tam giác đồng dạng

Bình chọn:
4.7 trên 123 phiếu
Bài 51 trang 97 SBT toán 8 tập 2 Bài 51 trang 97 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 51 trang 97 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC. a) Tìm trên cạnh AB điểm M sao cho AM/MB = 2/3 ...

Xem chi tiết

Bài 52 trang 97 SBT toán 8 tập 2 Bài 52 trang 97 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 52 trang 97 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD có hai góc vuông tại đỉnh A và C, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O ....

Xem chi tiết

Bài 53 trang 97 SBT toán 8 tập 2 Bài 53 trang 97 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 53 trang 97 sách bài tập toán 8. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a = 12 cm, BC = b = 9cm. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A xuống BD (h.38) ...

Xem chi tiết

Bài 54 trang 97 SBT toán 8 tập 2 Bài 54 trang 97 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 54 trang 97 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O ...

Xem chi tiết

Bài 55 trang 98 SBT toán 8 tập 2 Bài 55 trang 98 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 55 trang 98 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. Chứng minh rằng AH.DH = BH.EH = CH.FH.

Xem chi tiết

Bài 56 trang 98 SBT toán 8 tập 2 Bài 56 trang 98 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 56 trang 98 sách bài tập toán 8. Hai điểm M và K thứ tự nằm trên cạnh AB và BC của tam giác ABC; hai đoạn thẳng AK và CM cắt nhau tại điểm P...

Xem chi tiết

Bài 57 trang 98 SBT toán 8 tập 2 Bài 57 trang 98 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 57 trang 98 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD. Từ A kẻ AM vuông góc với BC, AN vuông góc với CD (M thuộc BC và N thuộc CD).

Xem chi tiết

Bài 58 trang 98 SBT toán 8 tập 2 Bài 58 trang 98 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 58 trang 98 sách bài tập toán 8. Giả sử AC là đường chéo lớn của hình bình hành ABCD. Từ C, vẽ đường vuông góc CE với đường thẳng AB ...

Xem chi tiết

Bài 59 trang 98 SBT toán 8 tập 2 Bài 59 trang 98 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 59 trang 98 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có hai đường cao là AD và BE (D thuộc BC, E thuộc AC)...

Xem chi tiết

Bài 60 trang 98 SBT toán 8 tập 2 Bài 60 trang 98 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 60 trang 98 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có hai trung tuyến AK và CL cắt nhau tại O. Từ một điểm P bất kì trên cạnh AC, vẽ các đường thẳng PE song song với AK ...

Xem chi tiếtHỏi bài