Bài 3. Phương trình được đưa về dạng ax + b = 0

Bình chọn:
4 trên 60 phiếu
Bài 19 trang 7 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 19 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 1,2 - (x - 0,8) = -2(0,9 + x) ; ...

Xem lời giải

Bài 20 trang 8 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 20 trang 8 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: x - 3/5 = 6 - (1 - 2x)/3 ....

Xem lời giải

Bài 21 trang 8 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 21 trang 8 sách bài tập toán 8. Tìm điều kiện của x để giá trị của mỗi phân thức sau được xác định : ...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 22 trang 8 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 22 trang 8 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau : ...

Xem lời giải

Bài 23 trang 8 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 23 trang 8 sách bài tập toán 8. Tìm giá trị của k sao cho : a) Phương trình (2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40 có nghiệm x = 2 ...

Xem lời giải

Bài 24 trang 8 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 24 trang 8 sách bài tập toán 8. Tìm các giá trị của x sao cho hai biểu thức A và B cho sau đây có giá trị bằng nhau : a) A = (x - 3)(x + 4) - 2(3x - 2) ; B = (x - 4)^2 ; ...

Xem lời giải

Bài 25 trang 9 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 25 trang 9 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: ...

Xem lời giải

Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 9 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 9 sách bài tập toán 8 tập 2 Cho hai phương trình : ...

Xem lời giải

Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 9 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 9 sách bài tập toán 8 tập 2. Bằng cách đặt ẩn phụ theo hướng dẫn, giải các phương trình sau: ...

Xem lời giải