Bài tập ôn chương 1 - Tứ giác

Bình chọn:
4.6 trên 92 phiếu
Bài 157 trang 99 SBT Toán 8 tập 1 Bài 157 trang 99 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 157 trang 99 sách bài tập toán 8. Tìm điều kiện của tứ giác ABCD để EFGH là: a. Hình chữ nhật; b. Hình thoi; c. Hình vuông...

Xem chi tiết

Bài 158 trang 100 SBT Toán 8 tập 1 Bài 158 trang 100 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 158 trang 100 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D là trung điểm của BC. Gọi M là điểm đối xứng với D qua AB, E là giao điểm của DM và AB. Gọi N là điểm đối xứng với D...

Xem chi tiết

Bài 159 trang 100 SBT Toán 8 tập 1 Bài 159 trang 100 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 159 trang 100 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với H qua AB, gọi E là điểm đối xứng với H qua AC....

Xem chi tiết

Bài 160 trang 100 SBT Toán 8 tập 1 Bài 160 trang 100 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 160 trang 100 sách bài tập toán 8. Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, DC, DB. Tìm điều kiện của tứ giác ABCD để EFGH là...

Xem chi tiết

Bài 161 trang 100 SBT Toán 8 tập 1 Bài 161 trang 100 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 161 trang 100 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC, các đường trung tuyến BD và CE cắt nhau ở G. Gọi H là trung điểm của GB, K là trung điểm của GC...

Xem chi tiết

Bài 162 trang 100 SBT Toán 8 tập 1 Bài 162 trang 100 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 162 trang 100 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD có AB = 2AD. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. a. Các tứ giác AEFD, AECF là hình gì ? Vì sao ?...

Xem chi tiết

Bài 163 trang 100 SBT Toán 8 tập 1 Bài 163 trang 100 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 163 trang 100 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD có E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. a. Tứ giác DEBF là hình gì ? Vì sao ? b. Chứng minh rằng các đường thẳng AC, BD, EF ...

Xem chi tiết

Bài 164 trang 101 SBT Toán 8 tập 1 Bài 164 trang 101 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 164 trang 101 sách bài tập toán 8. Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi M là một điểm nằm giữa A và B. Vẽ về một phía của AB các hình vuông AMNP, BMLK có tâm theo thứ tự là C, D...

Xem chi tiết

Bài I.1 phần bài tập bổ sung trang 101 SBT Toán 8 tập 1 Bài I.1 phần bài tập bổ sung trang 101 SBT Toán 8 tập 1

Giải 1.1 phần bài tập bổ sung trang 101 sách bài tập toán 8. Điền vào chỗ trống : a. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là ...

Xem chi tiết

Bài I.2 phần bài tập bổ sung trang 101 SBT Toán 8 tập 1 Bài I.2 phần bài tập bổ sung trang 101 SBT Toán 8 tập 1

Giải 1.2 phần bài tập bổ sung trang 101 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D, E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, AC. a. Chứng minh rằng ADEF là hình thoi...

Xem chi tiếtHỏi bài