Phần đại số - Ôn tập cuối năm

Bình chọn:
4.8 trên 88 phiếu
Bài 1 trang 182 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 182 sách bài tập toán 8. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x^2 + 2xy - 15y^2 ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 182 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 182 sách bài tập toán 8. Cho biểu thức P = (x + 2)^2 – 2(x + 2)(x – 8) + (x - 8)^2.

Xem lời giải

Bài 3 trang 182 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 182 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng với mọi số nguyên tố n ta có: (4n + 3)^2 – 25 chia hết cho 8.

Xem lời giải

Bài 4 trang 182 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 182 sách bài tập toán 8. a) Làm phép chia: (2 – 4x + 3x^4 + 7x^2 - 5x^3) : (1 + x^2 – x).

Xem lời giải

Bài 5 trang 182 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 182 sách bài tập toán 8. Cho phân thức P ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 182 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 182 sách bài tập toán 8. Cho biểu thức M ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 182 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 182 sách bài tập toán 8. Cho phương trình: 5(m + 3x)(x + 1) - 4(1 + 2x) = 80 (1)

Xem lời giải

Bài 8 trang 182 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 182 sách bài tập toán 8. Trong hai nghiệm của phương trình ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 183 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 183 sách bài tập toán 8. Giải phương trình ...

Xem lời giải

Bài 10 trang 183 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 183 sách bài tập toán 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Một ô tô phải đi quãng đường AB dài 60km trong một thời gian nhất định...

Xem lời giải

Bài 11 trang 183 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 183 sách bài tập toán 8. Nghiệm của bất phương trình -4x + 12 < 0 ...

Xem lời giải

Bài 12 trang 183 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 183 sách bài tập toán 8. Tìm các giá trị nguyên của x nghiệm đúng cả hai bất phương trình sau ...

Xem lời giải

Các chương, bài khác