Bài 3. Hình thang cân

Bình chọn:
4.6 trên 155 phiếu
Bài 22 trang 82 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 22 trang 82 sách bài tập toán 8. Hình thang cân ABCD có AB// CD, AB < CD. Kẻ các đường cao AH, BK. Chứng minh rằng DH = CK.

Xem lời giải

Bài 23 trang 82 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 23 trang 82 sách bài tập toán 8. Hình thang cân ABCD có AB // CD, O là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng OA=OB, OC=OD.

Xem lời giải

Bài 24 trang 83 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 24 trang 83 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy các điểm M, N sao cho BM = CN...

Xem lời giải

Bài 25 trang 83 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 25 trang 83 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BE, CF. Chứng minh rằng BFEC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên.

Xem lời giải

Bài 26 trang 83 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 26 trang 83 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

Xem lời giải

Bài 27 trang 83 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 27 trang 83 sách bài tập toán 8. Tính các góc của hình thang cân,...

Xem lời giải

Bài 28 trang 83 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 28 trang 83 sách bài tập toán 8. Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB bằng cạnh bên AD. Chứng minh rằng CA là tia phân giác của góc C.

Xem lời giải

Bài 29 trang 83 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 29 trang 8 sách bài tập toán 8. Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Biết rằng OA = OC, OB = OD. Tứ giác ACBD là hình gì ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 30 trang 83 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 30 trang 83 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao cho AD = AE...

Xem lời giải

Bài 31 trang 83 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 31 trang 83 sách bài tập toán 8. Hình thang cân ABCD có O là giao điểm của hai đường thẳng chứa cạnh bên AD, BC và E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng OE là đường trung trực của hai đáy.

Xem lời giải

Bài 32 trang 83 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 32 trang 83 sách bài tập toán 8. a.Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB = b, đáy lớn CD = a, đường cao AH...

Xem lời giải

Bài 33 trang 83 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 33 trang 8 sách bài tập toán 8. Hình thang cân ABCD có đường chéo DB vuông góc với cạnh bên BC, BD là tia phân giác của góc D. Tính chu vi của hình thang, biết BC = 3cm.

Xem lời giải

Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 83 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 83 sách bài tập toán 8. Hình thang cân ABCD (AB // CD) có góc A bằng 70 độ.Khẳng định nào dưới đây là đúng ?...

Xem lời giải

Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 84 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 84 sách bài tập toán 8. Hình thang cân ABCD (AB// CD) có hai đường chéo cắt nhau tại I, hai đường thẳng chứa các cạnh bên cắt nhau ở K. Chứng minh rằng KI là đường trung trực của hai đáy.

Xem lời giải

Bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 84 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 84 sách bài tập toán 8. Hình thang cân ABCD (AB//CD) có góc C bằng 60 độ , DB là tia phân giác của góc D. Tính các cạnh của hình thang, biết chu vi hình thang bằng 20cm.

Xem lời giải