Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Bình chọn:
4.2 trên 57 phiếu
Bài 65 trang 59 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 65 trang 59 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình : a) |0,5x| = 3 - 2x ; b) |-2x| = 3x + 4; ...

Xem lời giải

Bài 66 trang 59 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 66 trang 59 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình: a) |9 + x| = 2x ; b) |x - 1| = 3x + 2 ; ...

Xem lời giải

Bài 67 trang 60 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 67 trang 60 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình: a) |5x| - 3x - 2 = 0 ; b) x - 5x + |-2x| - 3 = 0 ; ...

Xem lời giải

Bài 68 trang 60 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 68 trang 60 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình: a) |x - 5| = 3 ; b) |x + 6| = 1 ; ...

Xem lời giải

Bài 69 trang 60 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 69 trang 60 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình: a) |3x - 2| = 2x ; b) |4 + 2x| = -4x ; ...

Xem lời giải

Bài 70 trang 60 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 70 trang 60 sách bài tập toán 8. Với các giá trị nào của x thì: a) |2x -3| = 2x - 3 ; b) |5x - 4| = 4 - 5x.

Xem lời giải

Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 60 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 60 sách bài tập toán 8 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. Bỏ dấu giá trị tuyệt đối của biểu thức |- 5x| ta được biểu thức: A. -5x với x > 0 và 5x với x < 0 ; ...

Xem lời giải

Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 60 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 60 sách bài tập toán 8 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. Bỏ dấu giá trị tuyệt đối của biểu thức |x - 2| ta được biểu thức : A. x – 2 với x > 2 và 2 – x với x < 2 ; ...

Xem lời giải

Bài 5.3 phần bài tập bổ sung trang 60 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5.3 phần bài tập bổ sung trang 60 sách bài tập toán 8 tập 2. Tìm x sao cho |2x - 4| = 6.

Xem lời giải