Bài 1. Đa giác. Đa giác đều

Bình chọn:
4.8 trên 90 phiếu
Bài 1 trang 155 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 155 sách bài tập toán 8. Trong các hình dưới đây (h.180), hình nào là đa giác lồi? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 155 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2 trang 155 SBT toán 8. Hãy vẽ một đa giác (lồi) mà các đỉnh là một điểm trong các điểm đã cho ở hình 181 (trên lưới kẻ ô vuông).

Xem lời giải

Bài 3 trang 155 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 155 sách bài tập toán 8. Em hãy kể tên một số đa giác mà em biết.

Xem lời giải

Bài 4 trang 156 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 156 sách bài tập toán 8. Chứng minh số đo góc của hình n - giác đều là (n-2).180/n

Xem lời giải

Bài 5 trang 156 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 156 sách bài tập toán 8. Tính số đo của hình 8 cạnh đều, 10 cạnh đều, 12 cạnh đều.

Xem lời giải

Bài 6 trang 156 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 156 sách bài tập toán 8. a) Vẽ hình và tính số đường chéo của ngũ giác, lục giác. b) Chứng minh rằng hình n – giác có tất cả n(n-3)/2 đường chéo.

Xem lời giải

Bài 7 trang 156 SBT toán 8 tập 1

Bài 7 trang 156 sách bài tập toán 8. Tìm số đường chéo của hình 8 cạnh, 10 cạnh, 12 cạnh.

Xem lời giải

Bài 8 trang 156 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 8 trang 156 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng tổng các góc ngoài của một đa giác (lồi ) có số đo là 360°.

Xem lời giải

Bài 9 trang 156 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 9 trang 156 sách bài tập toán 8. Đa giác nào có tổng số đo các góc (trong) bằng tổng số đo các góc ngoài?

Xem lời giải

Bài 10 trang 156 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 10 trang 156 sách bài tập toán 8. Một đa giác (lồi) có nhiều nhất là bao nhiêu góc nhọn?

Xem lời giải

Bài 11 trang 156 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 11 trang 156 sách bài tập toán 8. Một đa giác đều có tổng số đo tất cả các góc ngoài và một góc trong của đa giác bằng 468°. Hỏi đa giác đều đó có mấy cạnh?

Xem lời giải

Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 156 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 156 sách bài tập toán 8. Mỗi câu sau đây đúng hay sai? Mỗi câu sau đây đúng hay sai ? a. Tam giác và tứ giác không phải là đa giác...

Xem lời giải

Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 156 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 156 sách bài tập toán 8. a. Cho tam giác đều ABC. Gọi M,N,P tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Chứng minh MNP là tam giác đều.

Xem lời giải

Bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 157 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 157 sách bài tập toán 8. Cho hình vuông ABCD có AB = 3cm. Trên tia đối của tia BA lấy điểm K sao cho BK = 1cm... Chứng minh KLMN là hình vuông

Xem lời giải