CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

Bình chọn:
4.5 trên 62 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 8. Làm tính nhân: a) 3x(5x^2 - 2x - 1); b) (x^2+2xy-3)(-xy)...

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 8. Rút gọn các biểu thức sau: a) x(2x^2-3)-x^2(5x+1)+x^2; b) 3x(x-2)-5x(1-x)-8(x^2-3)...

Xem lời giải

Bài 3 trang 5 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 5 sách bài tập toán 8. Tính giá trị của các biểu thức sau: a) P=5x(x^2-3)+x^2(7-5x)-7x^2 tại x=-5; b) Q= x(x-y)+y(x-y) tại x=1,5 và y=10.

Xem lời giải

Bài 4 trang 5 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 5 sách bài tập toán 8. Chứng tỏ rằng giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến: a) x(5x-3)-x^2(x-1)+x(x^2-6x)-10+3x; b) x(x^2+x+1)-x^2(x+1)-x+5.

Xem lời giải

Bài 5 trang 5 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 5 sách bài tập toán 8. Tìm x, biết: 2x(x-5)-x(3+2x)=26.

Xem lời giải

Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 8. Làm tính nhân: 2x^2(5x^3-4x^2y-7xy-1).

Xem lời giải

Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 8. Rút gọn biểu thức: x(x^3-x)-4x^2(x-x^2+1)+(x-3x^2)x.

Xem lời giải

Bài 6 trang 6 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 8. Thực hiện phép tính:a)(5x-2y)(x^2-xy+1); b)(x-1)(x+1)(x+2); c)1/2.x2.y^2.(2x+y)(2x-y).

Xem lời giải

Bài 7 trang 6 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 8.Thực hiện phép tính:...

Xem lời giải

Bài 8 trang 6 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 8. Chứng minh:...

Xem lời giải

Bài 9 trang 6 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 9 trang 6 sách bài tập toán 8. Cho a và b là hai số tự nhiên. Biết a chia cho 3 dư 1;b chia cho 3 dư 2. Chứng minh rằng ab chia cho 3 dư 2

Xem lời giải

Bài 10 trang 6 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 10 trang 6 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng biểu thức n(2n−3)−2n(n+1) luôn chia hết cho 5 với mọi số nguyên n.

Xem lời giải

Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 8. Kết quả của phép tính (x-5)(x-3) là...

Xem lời giải

Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức...

Xem lời giải

Bài 11 trang 7 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 11 trang 7 sách bài tập toán 8. Tính:a) (x+2y)^2;...

Xem lời giải

Bài 12 trang 7 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 12 trang 7 sách bài tập toán 8. Tính:a) (x-1)^2;...

Xem lời giải

Bài 13 trang 7 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 13 trang 7 sách bài tập toán 8. Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng:...

Xem lời giải

Bài 14 trang 7 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 14 trang 7 sách bài tập toán 8. Rút gọn biểu thức:a) (x+y)^2+(x-y)^2; ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 7 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 15 trang 7 sách bài tập toán 8. Biết số tự nhiên a chia cho 5 dư 4. Chứng minh rằng a^2 chia cho 5 dư 1.

Xem lời giải

Bài 16 trang 7 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 7 sách bài tập toán 8. Tính giá trị của các biểu thức sau:...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác