Bài tập ôn chương 1 - Phép nhân và phép chia các đa thức

Bình chọn:
4.7 trên 122 phiếu
Bài 53 trang 13 SBT toán 8 tập 1 Bài 53 trang 13 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 53 trang 13 sách bài tập toán 8. Làm tính nhân:...

Xem chi tiết

Bài 54 trang 14 SBT toán 8 tập 1 Bài 54 trang 14 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 54 trang 14 sách bài tập toán 8. Làm tính nhân:...

Xem chi tiết

Bài 55 trang 14 SBT toán 8 tập 1 Bài 55 trang 14 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 55 trang 14 sách bài tập toán 8. Tính nhanh giá trị của mỗi biểu thức sau:...

Xem chi tiết

Bài 56 trang 14 SBT toán 8 tập 1 Bài 56 trang 14 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 56 trang 14 sách bài tập toán 8. Rút gọn biểu thức...

Xem chi tiết

Bài 57 trang 14 SBT toán 8 tập 1 Bài 57 trang 14 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 57 trang 14 sách bài tập toán 8. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:...

Xem chi tiết

Bài 58 trang 14 SBT toán 8 tập 1 Bài 58 trang 14 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 58 trang 14 sách bài tập toán 8. Làm phép chia...

Xem chi tiết

Bài 59 trang 14 SBT toán 8 tập 1 Bài 59 trang 14 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 59 trang 14 sách bài tập toán 8. Tìm giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) của các biểu thức sau:...

Xem chi tiết

Bài I.1 phần bài tập bổ sung trang 14 SBT toán 8 tập 1 Bài I.1 phần bài tập bổ sung trang 14 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 14 sách bài tập toán 8. Kết quả của phép tính (x+2)(x-1) là:...

Xem chi tiết

Bài I.2 phần bài tập bổ sung trang 14 SBT toán 8 tập 1 Bài I.2 phần bài tập bổ sung trang 14 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 14 sách bài tập toán 8. Rút gọn biểu thức x(x-y)-y(y - x) ta được ?...

Xem chi tiết

Bài I.3 phần bài tập bổ sung trang 14 SBT toán 8 tập 1 Bài I.3 phần bài tập bổ sung trang 14 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 14 sách bài tập toán 8. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:...

Xem chi tiết

Bài I.4 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 8 tập 1 Bài I.4 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.4 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 8. Làm tính chia...

Xem chi tiết

Bài I.5 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 8 tập 1 Bài I.5 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.5 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 8. Tính giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của các biểu thức sau:...

Xem chi tiếtHỏi bài