Bài tập ôn chương 1 - Phép nhân và phép chia các đa thức

Bình chọn:
4.7 trên 137 phiếu
Bài 53 trang 13 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 53 trang 13 sách bài tập toán 8. Làm tính nhân:...

Xem lời giải

Bài 54 trang 14 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 54 trang 14 sách bài tập toán 8. Làm tính nhân:...

Xem lời giải

Bài 55 trang 14 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 55 trang 14 sách bài tập toán 8. Tính nhanh giá trị của mỗi biểu thức sau:...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 56 trang 14 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 56 trang 14 sách bài tập toán 8. Rút gọn biểu thức...

Xem lời giải

Bài 57 trang 14 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 57 trang 14 sách bài tập toán 8. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:...

Xem lời giải

Bài 58 trang 14 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 58 trang 14 sách bài tập toán 8. Làm phép chia...

Xem lời giải

Bài 59 trang 14 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 59 trang 14 sách bài tập toán 8. Tìm giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) của các biểu thức sau:...

Xem lời giải

Bài I.1 phần bài tập bổ sung trang 14 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 14 sách bài tập toán 8. Kết quả của phép tính (x+2)(x-1) là:...

Xem lời giải

Bài I.2 phần bài tập bổ sung trang 14 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 14 sách bài tập toán 8. Rút gọn biểu thức x(x-y)-y(y - x) ta được ?...

Xem lời giải

Bài I.3 phần bài tập bổ sung trang 14 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 14 sách bài tập toán 8. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:...

Xem lời giải

Bài I.4 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.4 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 8. Làm tính chia...

Xem lời giải

Bài I.5 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.5 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 8. Tính giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của các biểu thức sau:...

Xem lời giải