Bài 7. Hình bình hành

Bình chọn:
4.6 trên 105 phiếu
Bài 73 trang 89 SBT toán 8 tập 1 Bài 73 trang 89 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 73 trang 89 sách bài tập toán 8. Các tứ giác ABCD, EFGH vẽ trên giấy kẻ ô vuông ở hình 7 có là hình bình hành không ?...

Xem chi tiết

Bài 74 trang 89 SBT toán 8 tập 1 Bài 74 trang 89 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 74 trang 89 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AB, F là trung điểm của CD. Chứng minh rằng DE = BF.

Xem chi tiết

Bài 75 trang 89 SBT toán 8 tập 1 Bài 75 trang 89 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 75 trang 89 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng AMCN là hình bình hành.

Xem chi tiết

Bài 76 trang 89 SBT toán 8 tập 1 Bài 76 trang 89 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 76 trang 89 sách bài tập toán 8. Trên hình 8, cho ABCD là hình bình hành. Chứng minh rằng AECF là hình bình hành.

Xem chi tiết

Bài 77 trang 89 SBT toán 8 tập 1 Bài 77 trang 89 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 77 trang 89 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ? Vì sao ?

Xem chi tiết

Bài 78 trang 89 SBT toán 8 tập 1 Bài 78 trang 89 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 78 trang 89 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của CD , AB. Đường chéo BD cắt AI, CK theo thứ tự ở E, F. Chứng minh rằng DE = EF = FB.

Xem chi tiết

Bài 79 trang 89 SBT toán 8 tập 1 Bài 79 trang 89 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 79 trang 89 sách bài tập toán 8. Tính các góc của hình bình hành ABCD, biết:...

Xem chi tiết

Bài 80 trang 89 SBT toán 8 tập 1 Bài 80 trang 89 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 80 trang 89 sách bài tập toán 8. Trong các tứ giác trên hình 9, tứ giác nào là hình bình hành ?...

Xem chi tiết

Bài 81 trang 90 SBT toán 8 tập 1 Bài 81 trang 90 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 81 trang 90 sách bài tập toán 8. Chu vi hình bình hành ABCD bằng 10cm, chu vi tam giác ABD bằng 9cm. Tính độ dài BD.

Xem chi tiết

Bài 82 trang 90 SBT toán 8 tập 1 Bài 82 trang 90 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 82 trang 90 sách bài tập toán 8. Trên hình 10, cho ABCD là hình bình hành. Chứng minh rằng AE // CF...

Xem chi tiết

Bài 83 trang 90 SBT toán 8 tập 1 Bài 83 trang 90 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 83 trang 90 sách bài tập toán 8.Cho hình bình hành ABCD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi M là giao điểm của AF và DE, N là giao điểm của BF và CE. Chứng minh rằng :...

Xem chi tiết

Bài 84 trang 90 SBT toán 8 tập 1 Bài 84 trang 90 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 84 trang 90 sách bài tập toán 8. Trên hình 11, cho ABCD là hình bình hành. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết

Bài 85 trang 90 SBT toán 8 tập 1 Bài 85 trang 90 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 85 trang 90 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD. Qua C kẻ đường thẳng xy chỉ có một điểm chung C với hình bình hành. Gọi AA’, BB’, DD’ là các đường vuông góc kẻ từ A, B, D đến đường thẳng xy. Chứng ming rằng AA’ = BB’ + DD’.

Xem chi tiết

Bài 86 trang 90 SBT toán 8 tập 1 Bài 86 trang 90 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 86 trang 90 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD và đường thẳng xy không có điểm chung với hình bình hành. Gọi AA’, BB’, CC’, DD’ là đường vuông góc kẻ từ A, B, C, D đến đường thẳng xy. Tìm mối liên hệ độ dài giữa AA’, BB’, CC’, DD’.

Xem chi tiết

Bài 87 trang 90 SBT toán 8 tập 1 Bài 87 trang 90 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 87 trang 90 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD có...

Xem chi tiết

Bài 88 trang 90 SBT toán 8 tập 1 Bài 88 trang 90 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 88 trang 90 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC. Ở phía ngoài tam giác, vẽ các tam giác vuông cân tại A là ABD, ACE. Vẽ hình bình hành ADIE. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết

Bài 89 trang 91 SBT toán 8 tập 1 Bài 89 trang 91 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 89 trang 91 sách bài tập toán 8. Dựng hình bình hành ABCD, biết:...

Xem chi tiết

Bài 90 trang 91 SBT toán 8 tập 1 Bài 90 trang 91 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 90 trang 91 sách bài tập toán 8. Cho ba điểm A, B, C trên giấy kẻ ô vuông (h.12). Hãy vẽ điểm thứ tư M sao cho A, B, C, M là bốn đỉnh của một hình bình hành...

Xem chi tiết

Bài 91 trang 91 SBT toán 8 tập 1 Bài 91 trang 91 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 91 trang 91 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC. Dựng đường thẳng song song với BC, cắt cạnh AB ở E, cắt cạnh AC ở F sao cho BE = AF.

Xem chi tiết

Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 91 SBT toán 8 tập 1 Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 91 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 91 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu:...

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài