Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c)

Bình chọn:
4.9 trên 102 phiếu
Bài 29 trang 90 SBT toán 8 tập 2 Bài 29 trang 90 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 29 trang 90 sách bài tập toán 8. Hai tam giác mà các cạnh có độ dài như sau có đồng dạng không?

Xem chi tiết

Bài 30 trang 90 SBT toán 8 tập 2 Bài 30 trang 90 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 30 trang 90 sách bài tập toán 8. Tam giác vuông ABC góc A = 90^o có AB = 6cm, AC = 8cm ...

Xem chi tiết

Bài 31 trang 90 SBT toán 8 tập 2 Bài 31 trang 90 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 31 trang 90 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có ba đường trung tuyến cắt nhau tại O ...

Xem chi tiết

Bài 32 trang 91 SBT toán 8 tập 2 Bài 32 trang 91 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 32 trang 91 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có ba góc nhọn và có trực tâm là điểm H. Gọi K, M, N thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AH, BH, CH...

Xem chi tiết

Bài 33 trang 91 SBT toán 8 tập 2 Bài 33 trang 91 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 33 trang 91 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC và một điểm O nằm trong tam giác đó. Gọi P, Q, R lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OB, OC...

Xem chi tiết

Bài 34 trang 91 SBT toán 8 tập 2 Bài 34 trang 91 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 34 trang 91 sách bài tập toán 8. Cho trước tam giác ABC. Hãy dựng một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k = 2/3

Xem chi tiết

Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 91 SBT toán 8 tập 2 Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 91 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 91 sách bài tập toán 8. Hai tam giác mà các cạnh có độ dài sau đây thì đồng dạng với nhau ...

Xem chi tiết

Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 91 SBT toán 8 tập 2 Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 91 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 91 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ba góc nhọn ABC và một điểm O bất kì trong tam giác đó...

Xem chi tiếtHỏi bài