Bài tập ôn chương 2 - Phân thức đại số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 58 trang 39 SBT toán 8 tập 1 Bài 58 trang 39 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 58 trang 39 sách bài tập toán 8. Thực hiện các phép tính...

Xem chi tiết

Bài 59 trang 40 SBT toán 8 tập 1 Bài 59 trang 40 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 59 trang 40 sách bài tập toán 8. Chứng minh đẳng thức...

Xem chi tiết

Bài 60 trang 40 SBT toán 8 tập 1 Bài 60 trang 40 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 60 trang 40 sách bài tập toán 8. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ thành phân thức...

Xem chi tiết

Bài 61 trang 40 SBT toán 8 tập 1 Bài 61 trang 40 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 61 trang 40 sách bài tập toán 8. Một phân thức có giá trị bằng 0 khi giá trị của tử thức bằng 0 còn giá trị của mẫu thức khác 0. Tìm các giá trị của x để giá trị của mỗi phân thức sau bằng 0...

Xem chi tiết

Bài 62 trang 40 SBT toán 8 tập 1 Bài 62 trang 40 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 62 trang 40 sách bài tập toán 8. Đối với mỗi biểu thức sau, hãy tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định :

Xem chi tiết

Bài 63 trang 40 SBT toán 8 tập 1 Bài 63 trang 40 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 63 trang 40 sách bài tập toán 8. Tìm giá trị của x để giá trị của các biểu thức trong bài tập 62 bằng 0...

Xem chi tiết

Bài 64 trang 41 SBT toán 8 tập 1 Bài 64 trang 41 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 64 trang 41 sách bài tập toán 8. Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định và chứng minh rằng với điều kiện đó biểu thức không phụ thuộc vào biến ...

Xem chi tiết

Bài 65 trang 41 SBT toán 8 tập 1 Bài 65 trang 41 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 65 trang 41 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng : a. Giá trị của biểu thức ...

Xem chi tiết

Bài 66 trang 41 SBT toán 8 tập 1 Bài 66 trang 41 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 66 trang 41 sách bài tập toán 8. a. Với mọi giá trị của x khác ± 1, biểu thức...

Xem chi tiết

Bài 67 trang 42 SBT toán 8 tập 1 Bài 67 trang 42 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 67 trang 42 sách bài tập toán 8. Rút gọn rồi tìm giá trị của x để biểu thức...

Xem chi tiết

Bài II.1 phần bài tập bổ sung trang 42 SBT toán 8 tập 1 Bài II.1 phần bài tập bổ sung trang 42 SBT toán 8 tập 1

Giải 2.1 phần bài tập bổ sung trang 42 sách bài tập toán 8. Rút gọn và tính giá trị của biểu thức sau x = -1,76 và ...

Xem chi tiết

Bài II.2 phần bài tập bổ sung trang 42 SBT toán 8 tập 1 Bài II.2 phần bài tập bổ sung trang 42 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 42 sách bài tập toán 8. Thực hiện phép tính ...

Xem chi tiếtHỏi bài