Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Bình chọn:
4.8 trên 98 phiếu
Bài 1 trang 50 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 50 sách bài tập toán 8. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai ? Vì sao ? ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 50 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 50 sách bài tập toán 8. Chuyển các khẳng định sau về dạng bất đẳng thức và cho biết khẳng định đó đúng hay sai ? ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 51 sách bài tập toán 8. Đặt dấu “<,>,≥,≤” vào ô vuông cho thích hợp :

Xem lời giải

Bài 4 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 51 sách bài tập toán 8. Cho m < n, hãy so sánh : a) m + 2 và n + 2 ; b) m - 5 và n - 5.

Xem lời giải

Bài 5 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 51 sách bài tập toán 8. Với m bất kì, chứng tỏ : a) 1 + m < 2 +. m ; b) m - 2 < 3 + m

Xem lời giải

Bài 6 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 51 sách bài tập toán 8. Với số a bất kì, so sánh : a) a với a - 1 ; b) a với a + 2.

Xem lời giải

Bài 7 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 51 sách bài tập toán 8. Dùng dấu “<, >, ≥, ≤” để so sánh m và n nếu : a _ m - n = 2 ; b) m - n = 0 ; c) n - m = 3.

Xem lời giải

Bài 8 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 51 sách bài tập toán 8. Dựa vào tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, hãy chứng tỏ rằng : a) Nếu m > n thì m – n > 0 ; b) Nếu m – n > 0 thì m > n.

Xem lời giải

Bài 9 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 51 sách bài tập toán 8. Cho a + 2 > 5, chứng tỏ a > 3. Điều ngược lại là gì ? Điều đó có đúng không ?

Xem lời giải

Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 51 sách bài tập toán 8 tập 2 Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau : ...

Xem lời giải

Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 51 sách bài tập toán 8 tập 2. Cho biết a – 7 > b – 7. Khoanh tròn vào trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau : ...

Xem lời giải