Bài tập ôn tập chương 2 - Đa giác - Diện tích đa giác

Bình chọn:
4.4 trên 38 phiếu
Bài 51 trang 166 SBT toán 8 tập 1 Bài 51 trang 166 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 51 trang 166 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC với ba đường cao AA’, BB’, CC’. Gọi H là trực tâm của tam giác đó.

Xem chi tiết

Bài 52 trang 166 SBT toán 8 tập 1 Bài 52 trang 166 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 52 trang 166 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC. a) Tính tỉ số các đường cao BB’ và CC’ xuất phát từ các đỉnh B và C. b) Tại sao nếu AB < AC thì BB’ < CC’ ?

Xem chi tiết

Bài 53 trang 166 SBT toán 8 tập 1 Bài 53 trang 166 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 53 trang 166 sách bài tập toán 8. Qua tâm O của hình vuông ABCD cạnh a, kẻ đường thẳng l cắt cạnh AB và CD lần lượt tại M và N. Biết MN = b. Hãy tính tổng các khoảng cách từ các đỉnh của hình vuông ...

Xem chi tiết

Bài 54 trang 166 SBT toán 8 tập 1 Bài 54 trang 166 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 54 trang 166 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có hai trung tuyến AM và BN vuông góc với nhau. Hãy tính diện tích tam giác đó theo AM và BN

Xem chi tiết

Bài 55 trang 166 SBT toán 8 tập 1 Bài 55 trang 166 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 55 trang 166 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD. Gọi K và L là hai điểm thuộc cạnh BC sao cho BK = KL = LC. Tính tỉ số diện tích của: a) Các tam giác DAC và DCK...

Xem chi tiết

Bài 56 trang 166 SBT toán 8 tập 1 Bài 56 trang 166 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 56 trang 166 SBT toán 8. Cho tam giác ABC vuông ở A và có BC = 2 AB = 2a. Ở phía ngoài tam giác, ta vẽ hình vuông BCDE, tam giác đều ABF và tam giác đều ACG...

Xem chi tiết

Bài II.1 phần bài tập bổ sung trang 166 SBT toán 8 tập 1 Bài II.1 phần bài tập bổ sung trang 166 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 166 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Xét các tam giác có đỉnh lấy trong số các điểm A, B, C, D, O,...

Xem chi tiết

Bài II.2 phần bài tập bổ sung trang 166 SBT toán 8 tập 1 Bài II.2 phần bài tập bổ sung trang 166 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 166 sách bài tập toán 8. Cho lục giác ABCDEF, có AB = BC = 3 cm và ED = 4 cm. Biết rằng ED song song với AB, AB vuông góc với BC, FE vuông góc với FA và FE = FA. ...

Xem chi tiết

Bài II.3 phần bài tập bổ sung trang 167 SBT toán 8 tập 1 Bài II.3 phần bài tập bổ sung trang 167 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 167 sách bài tập toán 8. Cho lục giác đều MNPQRS. Gọi X, Y, Z tương ứng là trung điểm của cạnh MN, PQ, RS. Khi đó XYZ là:...

Xem chi tiết

Bài II.4 phần bài tập bổ sung trang 167 SBT toán 8 tập 1 Bài II.4 phần bài tập bổ sung trang 167 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.4 phần bài tập bổ sung trang 167 sách bài tập toán 8. Cho tứ giác MNPQ và các kích thước đã cho trên hình bs.28. Diện tích tam giác MQP bằng bao nhiêu?

Xem chi tiết

Bài II.5 phần bài tập bổ sung trang 167 SBT toán 8 tập 1 Bài II.5 phần bài tập bổ sung trang 167 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.5 phần bài tập bổ sung trang 167 sách bài tập toán 8. Cho hình bs.29, trong đó HK = KF = FL = LT và tam giác GHT có diện tích S. Khi đó, diện tích của tam giác GKL bằng:...

Xem chi tiết

Bài II.6 phần bài tập bổ sung trang 167 SBT toán 8 tập 1 Bài II.6 phần bài tập bổ sung trang 167 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.6 phần bài tập bổ sung trang 167 sách bài tập toán 8. Cho hình bs.30 (hình bình hành MNPQ có diện tích S và X, Y tương ứng là trung điểm của các cạnh QP, PN). Khi đó, diện tích của tứ giác MXPY bằng:

Xem chi tiết

Bài II.7 phần bài tập bổ sung trang 168 SBT toán 8 tập 1 Bài II.7 phần bài tập bổ sung trang 168 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.7 phần bài tập bổ sung trang 168 sách bài tập toán 8. Cho hình bs.31, R là điểm bất kì trên QP, S là điểm bất kì trên NO, hình thang NOPQ có diện tích S). Khi đó tổng diện tích của hai tam giác QSP và NRO bằng:

Xem chi tiết

Bài II.8 phần bài tập bổ sung trang 168 SBT toán 8 tập 1 Bài II.8 phần bài tập bổ sung trang 168 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.8 phần bài tập bổ sung trang 168 sách bài tập toán 8. Cho tam giác MNP. Điểm T năm trong tam giác MNP sao cho các tam giác MNP sao cho các tam giác TMN, TMP, TPN có diện tích bằng nhau. Khi đó, T là giao điểm...

Xem chi tiết

Bài II.9 phần bài tập bổ sung trang 168 SBT toán 8 tập 1 Bài II.9 phần bài tập bổ sung trang 168 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.9 phần bài tập bổ sung trang 168 sách bài tập toán 8. Cho hình bs.32 (tam giác MNP vuông tại đỉnh M và NRQP, PUTM, MKHN đều là hình vuông, còn S1, S2, S3 tương ứng là diện tích của mỗi hình...

Xem chi tiết

Bài II.10 phần bài tập bổ sung trang 169 SBT toán 8 tập 1 Bài II.10 phần bài tập bổ sung trang 169 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.10 phần bài tập bổ sung trang 169 sách bài tập toán 8. Nếu độ dài của một hình vuông tăng gấp 4 lần thì diện tích hình vuông đó tăng lên bao nhiêu lần?

Xem chi tiết

Bài II.11 phần bài tập bổ sung trang 169 SBT toán 8 tập 1 Bài II.11 phần bài tập bổ sung trang 169 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.11 phần bài tập bổ sung trang 169 sách bài tập toán 8. Nếu một hình chữ nhật có chu vi là 16 (cm) và diện tích là 12 (cm^2) thì độ dài hai cạnh của nó bằng bao nhiêu?

Xem chi tiếtHỏi bài