Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Bình chọn:
3.9 trên 49 phiếu
Bài 6 trang 84 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC có cạnh BC = a. Trên cạnh AB lấy các điểm D và E sao cho AD = DE = EB...

Xem lời giải

Bài 7 trang 84 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 84 sách bài tập toán 8. Hình 6 cho biết MN // BC, AB = 25cm, BC = 45cm, AM = 16cm, AN = 10cm...

Xem lời giải

Bài 8 trang 84 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 84 sách bài tập toán 8. Hình 7 cho biết tam giác ABC vuông tại A, MN // BC, AB = 24cm, AM = 16cm, AN = 12cm...

Xem lời giải

Bài 9 trang 84 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 84 sách bài tập toán 8. Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O (h.8)...

Xem lời giải

Bài 10 trang 84 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng song song với đáy AB cắt các cạnh bên và các đường chéo AD, BD, AC và BC theo thứ tự tại các điểm M, N, P, Q (h.9)

Xem lời giải

Bài 11 trang 85 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 85 sách bài tập toán 8. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Trên cạnh bên AD lấy điểm E sao cho AE/ED = p/q ...

Xem lời giải

Bài 12 trang 85 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 85 sách bài tập toán 8. Hình thang cân ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O (h.11)...

Xem lời giải

Bài 13 trang 85 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 85 sách bài tập toán 8. Cho hình thang ABCD (AB // CD, AB < CD). Gọi trung điểm của các đường chéo AC, BD thứ tự là N và M...

Xem lời giải

Bài 14 trang 85 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 85 sách bài tập toán 8. Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O...

Xem lời giải

Bài 15 trang 86 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 86 sách bài tập toán 8. Cho trước ba đoạn thẳng có độ dài tương ứng là m, n và p...

Xem lời giải

Bài 16 trang 86 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 86 sách bài tập toán 8. Cho ba đoạn thẳng AB = 3cm, CD = 5cm, EF = 2cm...

Xem lời giải

Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 86 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 86 sách bài tập toán 8. Hình bs.1 cho biết AB // CD, O thuộc MN, MN = 5cm ...

Xem lời giải

Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 86 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 86 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại O. Chứng minh rằng OM.OC = ON.OB.

Xem lời giải

Bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 86 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 86 sách bài tập toán 8. Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Gọi M, K, N, H lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ O xuống các cạnh AB, BC, CD, DA...

Xem lời giải