CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 8. Trong các số –2 ; –1,5 ; –1 ; 0,5 ; 2/3 ; 2 ; 3 số nào là nghiệm của mỗi phương trình sau đây .......

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 8. Hãy thử lại và cho biết các khẳng định sau có đúng không ......

Xem lời giải

Bài 3 trang 5 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 5 sách bài tập toán 8. Cho ba biểu thức 5x – 3 ; x^2 – 3x + 12 và (x + 1)(x – 3). Lập ba phương trình, mỗi phương trình có hai vế là hai trong ba biểu thức đã cho ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 5 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 5 sách bài tập toán 8. Trong một cửa hàng bán thực phẩm, Tâm thấy cô bán hàng dùng một chiếc cân đĩa. Một bên đĩa cô đặt một quả cân 500g, bên đĩa kia, cô đặt hai gói hàng như nhau và ba quả cân nhỏ, mỗi quả 50g thì cân thăng bằng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 8. Thử lại rằng phương trình 2mx – 5 = - x + 6m – 2 luôn luôn nhận x = 3 làm nghiệm, dù m lấy bất cứ giá trị nào.

Xem lời giải

Bài 6 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 8.Cho hai phương trình x^2 -5x + 6 = 0; x + (x - 2)(2x + 1) = 2 ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 8. Tại sao có thể kết luận tập nghiệm của phương trình ....

Xem lời giải

Bài 8 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng phương trình x + |x| = 0 nghiệm đúng với mọi x ≤ 0.

Xem lời giải

Bài 9 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 6 sách bài tập toán 8. Cho phương trình m^2 + 5m + 4)x^2 = m + 4, trong đó m là một số.Chứng minh rằng : a) Khi m = - 4, phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị của ẩn....

Xem lời giải

Bài 10 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 6 sách bài tập toán 8. Bằng quy tắc chuyển vế, giải các phương trình sau: a) x - 2,25 = 0,75 ; b) 19,3 = 12 - x ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 6 sách bài tập toán 8. Bằng quy tắc nhân, tìm giá trị gần đúng nghiệm của các phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba (dùng máy tính bỏ túi để tính toán)....

Xem lời giải

Bài 12 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 6 sách bài tập toán 8.Tìm giá trị của m sao cho phương trình sau đây nhận x = - 2 làm nghiệm: 2x + m = x – 1.

Xem lời giải

Bài 13 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 7 sách bài tập toán 8. Tìm giá trị của k, biết rằng một trong hai phương trình sau đây nhận x = 5 làm nghiệm, phương trình còn lại nhận x = -1 làm nghiệm : 2x = 10 và 3 - kx = 2.

Xem lời giải

Bài 14 trang 7 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 7x + 21 = 0 ; b) 5x - 2 = 0 ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 7 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 0,25x + 1,5 = 0 ; b) 6,36 - 5,3x = 0 ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 7 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 3x + 1 = 7x - 11 ; b) 5 - 3x = 6x + 7 ...

Xem lời giải

Bài 17 trang 7 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 17 trang 7 sách bài tập toán 8. Chứng tỏ rằng các phương trình sau đây vô nghiệm : a) 2(x + 1) = 3 + 2x ...

Xem lời giải

Bài 18 trang 7 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 18 trang 7 sách bài tập toán 8. Cho phương trình (m^2 – 4)x + 2 = m.Giải phương trình trong mỗi trường hợp sau: a) m = 2 ; b) m = -2 ; c) m = -2,2.

Xem lời giải

Bài 19 trang 7 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 19 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 1,2 - (x - 0,8) = -2(0,9 + x) ; ...

Xem lời giải

Bài 20 trang 8 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 20 trang 8 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: x - 3/5 = 6 - (1 - 2x)/3 ....

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất